Program Rodzina 500+ to regularne świadczenie w kwocie 500 zł miesięcznie dla drugiego i każdego kolejnego dziecka w rodzinie aż do uzyskania  pełnoletności.

Kto może otrzymać świadczenie Rodzina 500+?

 • Świadczenie przysługuje dla drugiego i każdego kolejnego dziecka w rodzinie,
  bez względu na wysokość dochodów rodziny. Pieniądze wypłacane są regularnie,
  co miesiąc, aż do osiągnięcia przez dziecko 18. roku życia.
 • Świadczenie przysługuje także na pierwsze i jedyne dziecko dla rodzin o niskich dochodach
  (dochód netto na członka rodziny nie przekracza 800 zł lub 1200 zł w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym).
 • Wsparcie jest przyznawane dla każdej rodziny, w tym także dla rodziców
  i opiekunów samotnie wychowujących dzieci, niezależnie od kwoty świadczeń alimentacyjnych.

Wniosek Rodzina 500+ dostępny w EnveloBanku

Wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ znajduje się w Bankowości Internetowej EnveloBanku w zakładce Oferta. Istnieje możliwość złożenia wniosku na:

 • aktualnie trwający okres świadczeniowy, który możesz składać do 30 września br.
 • nowy okres świadczeniowy (trwający od 1.10.2018 r. do 30.09.2019 r.) - możesz składać do 30 września 2019 r.
 • Od 1 października 2018 r. będzie istniała możliwość wnioskowania wyłącznie na nowy okres świadczeniowy.

  Jeżeli chcesz wnioskować na dwa okresy świadczeniowe należy złożyć dwa odrębne wnioski.

Proces otrzymania świadczenia Rodzina 500+

Kiedy otrzymasz świadczenie Rodzina 500+?

Dla wniosków wypełnionych na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczyna się od 1 października 2018 r.:

 • złożonych do 31 sierpnia 2018 r.  -  wypłata przyznanego świadczenia za październik nastąpi do 31 października 2018 r.
 • złożonych we wrześniu 2018 r.  -  wypłata przyznanego świadczenia za październik i listopad, nastąpi do 30 listopada 2018 r.
 • złożonych w październiku 2018 r.  -  wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem za październik, listopad i grudzień, nastąpi do 31 grudnia 2018 r.

  Zasady wypłat w kolejnych miesiącach będą wyglądać analogicznie.
  Wnioski składane od lutego 2019 roku będą rozpatrywane na bieżąco.

Jak złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500+ za pośrednictwem EnveloBank?

 1. Przygotuj wybrane dokumenty w wersji elektronicznej, które potwierdzają dochody rodziny, niepełnosprawność lub sytuację formalno-prawną rodziny. Zakres dokumentów dołączany do wniosku jest zależny od indywidualnej sytuacji wnioskującego.
 2. Zaloguj się do Bankowości Internetowej EnveloBank.
 3. Przejdź do zakładki Oferta i wybierz wniosek Rodzina 500+.
 4. Wypełnij wniosek. Część Twoich danych (m.in. imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania), którymi dysponuje EnveloBank, zostanie uzupełnionych we wniosku automatycznie. Upewnij się, że Twój adres zamieszkania jest aktualny - jeśli nie, zaktualizuj go na wniosku i w Bankowości Internetowej EnveloBanku (w zakładce Ustawienia). Na podany we wniosku adres e-mail otrzymasz potwierdzenie przesłania wniosku, Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, a potem decyzję o przyznaniu świadczenia.
 5. Załącz do wniosku dokumenty, jeśli będą one wymagane.
 6. Po uzupełnieniu wniosku, na stronie z podsumowaniem, będziesz miał możliwość weryfikacji danych wprowadzonych we wniosku oraz zapisania jego kopii. Wniosek zostanie również wysłany na wskazany adres email wraz z potwierdzeniem jego złożenia.
 7. Zatwierdź wniosek jednorazowym kodem SMS i naciśnij Wyślij.
 8. W ciągu 24 godzin od wysłania wniosku przez EnveloBank, otrzymasz na podany we wniosku adres e-mail Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO). Wiadomość e-mail z UPO/UPP o tytule UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator dokumentu> otrzymasz z adresu: upo@mrpips.gov.pl.

 

Pytania i odpowiedzi

 Czy po wysłaniu wniosku o świadczenie Rodzina 500+ będzie można go modyfikować? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Nie, nie ma takiej możliwości. Jeśli chcesz zmodyfikować/uzupełnić wniosek udaj się do organu prowadzącego w Twojej Gminie, który wskazałeś we wniosku.

 Jakie statusy może mieć wniosek Rodzina 500+ na potwierdzeniu złożenia wniosku w Bankowości Internetowej EneveloBank?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
  • przetwarzany - EnveloBank jest w trakcie przesyłania wniosku do systemu Emp@tia,
  • dostarczony - wniosek został poprawnie przesłany do systemu Emp@tia , obsługa wniosku przez EnveloBank jest zakończona,
  • błąd dostarczenia - wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek.
 Kto składa wniosek o świadczenie Rodzina 500+? Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
  • Wniosek powinien złożyć jeden z rodziców. Nie jest ważny stan cywilny rodziców, wsparcie dostaną wszystkie rodziny - takie, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci.
  • Jeśli rodzice są po rozwodzie - wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli dziecko zamieszkuje z obydwojgiem rodziców, wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę naprzemienną - oboje mogą złożyć wniosek. Dostaną wsparcie proporcjonalnie do wymiaru opieki.
 Czy przyznane świadczenie Rodzina 500+ podlega opodatkowaniu?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Nie. Przyznane świadczenie jest zwolnione od podatku. Nie będzie też podlegało egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

 Nie mogę dodać załączników do wniosku Rodzina 500+. Co robić? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Do wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+ można dodać załączniki o określonych parametrach:

  • format załączników to JPG, PNG lub PDF
  • maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB
  • maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB
  • nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
 Mam dostęp do Bankowości Internetowej EnveloBanku. Dlaczego nie mogę złożyć wniosku Rodzina 500+? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Jeśli otworzyłeś konto w EvneloBank potwierdzając swoje dane przelewem weryfikacyjnym z innego banku i nie potwierdziłeś swoich danych osobowych w oddziale Banku, nie możesz złożyć wniosku Rodzina 500+ przez Bankowość Internetową EnveloBank. Jeśli potwierdzisz swoją tożsamość w dowolnym oddziale Banku Pocztowego S.A., będziesz mógł złożyć wniosek za pośrednictwem Bankowości Internetowej EnveloBank.

 Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia w ramach Programu Rodzina 500+? Jaka jest rola EnveloBanku w tym procesie? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Rola EnveloBanku polega na weryfikacji tożsamości wnioskującego i umożliwieniu złożenia wniosku Rodzina 500+.
  Bank nie dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia wniosku pod względem formalnym i merytorycznym i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący postępowanie. Wniosek oraz załączniki EnveloBank trwale usuwa po wysłaniu do systemu Emp@tia, za pośrednictwem którego wnioski trafiają do rozpatrzenia przez wybrany przez Ciebie organ prowadzący postępowanie w Gminie, w której mieszkasz.

 Gdzie składać reklamacje dotyczące wniosku Rodzina 500+?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Reklamacje dotyczące wniosku Rodzina 500+, powinny być składane:

  • w EnveloBanku - jeżeli dotyczą dostępu do wniosku w Bankowości Internetowej EnveloBanku i procesu jego wysyłania,
  • do Organu prowadzącego w gminie (np. ośrodka pomocy społecznej, urzędu, gminy lub miasta) – jeśli dotyczą obsługi wniosku po jego wysłaniu oraz wypłaty świadczenia Rodzina 500+.