Co to jest Split Payment

01 listopada 2019 r. weszła w życie Ustawa z dnia 09 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751, z dn. 13.09.2019 r.). tzw. ustawa Split Payment, wprowadzająca nowy sposób płatności za nabyte towary lub usługi.

 

W myśl nowych przepisów otrzymane płatności za faktury VAT zostaną podzielone w następujący sposób:

 • otrzymana kwota odpowiadająca wartości sprzedaży brutto, wynikająca z wystawionej faktury, będzie księgowana na rachunek rozliczeniowy, dla którego jest prowadzony rachunek VAT,
 • następnie kwota odpowiadająca kwocie podatku VAT wynikającej z wystawionej faktury, będzie przeksięgowana

z rachunku rozliczeniowego na rachunek VAT.

 

 

Jak to działa?

  • Dla każdego EnveloKonta Firmowego Bank otwiera Rachunek VAT w PLN.
   Rachunek VAT jest otwierany automatycznie, nie wymaga podpisania nowej umowy. Otwarcie i prowadzenie Rachunku VAT jest bezpłatne.
  • Środki zgromadzone na Rachunku VAT możesz wykorzystać do realizacji przelewów z opcją płatności podzielonej.
  • Rozliczenie kwoty VAT: nastąpi z Twojego Rachunku VAT, jeśli będziesz posiadać wystarczające środki. A w przypadku braku środków na Rachunku VAT, rozliczenie nastąpi z Twojego EnveloKonta Firmowego.
  • Rozliczenie kwoty netto: zapłata kwoty netto, wynikająca z otrzymanej faktury VAT, nastąpi zawsze z Twojego EnveloKonta Firmowego.

Jak wykonać przelew z opcją płatności podzielonej?

Wykonaj przelew z płatnością podzieloną w kilku prostych krokach:

 • 1. Zaloguj się do Bankowości Internetowej EnveloBank lub Mobilnej EnveloBanku.
 • 2. Wybierz zakładkę "Przelew zwykły".
 • 3. Uzupełnij dane do przelewu i wybierz rodzaj
  przelewu: "Standardowy" lub "Sorbnet".
 • 4. Zaznacz opcję "Wyślij jako płatność podzieloną (VAT)".
 • 5. Wpisz kwotę VAT, numer faktury, typ i numer identyfikatora dostawcy.
 • 6. Naciśnij przycisk "WYŚLIJ PRZELEW".
 • 7. Zatwierdź płatność, wpisując kod SMS jak przy zwykłym przelewie.

Pytania i odpowiedzi

 Co to jest Mechanizm Podzielonej Płatności?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Mechanizm Podzielonej Płatności (ang. Split Payment) to mechanizm, którego istota sprowadza się do dokonywania płatności za nabyty towar lub usługi przez nabywcę w następujący sposób:

  • zapłata kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy dostawcy;

  • zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT.

 Czy muszę posiadać Rachunek VAT, jeśli nie jestem płatnikiem VAT?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Tak. Ustawa nakłada obowiązek otwarcia Rachunku VAT dla każdego firmowego rachunku rozliczeniowego, prowadzonego w PLN.

 Czy stosowanie płatności podzielonej jest obowiązkowe?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 09 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751, z dn. 13.09.2019 r. obowiązkowy Mechanizm Podzielonej Płatności stosowany będzie wobec sprzedaży usług i towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT w sytuacji, gdy wartość brutto transakcji wyniesie powyżej 15.000 zł lub równowartość tej kwoty, a sprzedawca i odbiorca są podatnikami VAT.

 Czy muszę informować swoich kontrahentów o numerze Rachunku VAT?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Nie ma konieczności podawania numeru Rachunku VAT kontrahentom. Jeśli zdecydujesz o opłaceniu faktury VAT w opcji podzielonej płatności, Bank kontrahenta automatycznie zaksięguje kwotę VAT na Rachunku VAT, a kwotę netto faktury na rachunku rozliczeniowym. Jeśli natomiast zdecydujesz opłacić fakturę przelewem bez opcji podzielonej płatności, wówczas kwota brutto z faktury w całości zostanie zaksięgowana na firmowym rachunku rozliczeniowym kontrahenta.

 Czy mogę wypłacić środki z Rachunku VAT?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Nie ma możliwości wypłaty (gotówkowej i bezgotówkowej) środków zgromadzonych na Rachunku VAT. Wyjątkowo na Twój wniosek Naczelnik Urzędu Skarbowego może wydać, w drodze postanowienia, zgodę na przekazanie środków z Rachunku VAT na EnveloKonto Firmowe.

 Czy dostanę wyciąg z Rachunku VAT?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Nie będą generowane wyciągi z Rachunku VAT. Informacja o saldzie na Rachunku VAT będzie natomiast widoczna w Bankowości Internetowej i Mobilnej Envelobanku. Dodatkowo informacja o saldzie Rachunku VAT będzie widoczna na wyciągach bankowych dla EnveloKonta Firmowego wysyłanych drogą mailową.

 Czy jednym przelewem z opcją podzielonej patności będzie można opłacić kilka faktur?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Nie, zapłata za jedną fakturę z opcją podzielonej płatności powinna być wykonana pojedynczym przelewem.

  Czy mogę wykonać przelew z opcją płatności podzielonej, gdy na Rachunku VAT nie mam środków?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Tak. Nie ma konieczności posiadania dodatniego salda na Rachunku VAT. W razie braku części lub całości środków na Rachunku VAT, Bank pobierze brakującą kwotę VAT z EnveloKonta Firmowego.

 Czy będę mógł zasilić Rachunek VAT środkami z rachunku rozliczeniowego?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Nie. Zasilenie Rachunku VAT środkami z rachunku rozliczeniowego nie będzie możliwe. Na Rachunek VAT będą wpływały wyłącznie:
  a) płatności VAT dokonane przez kontrahentów w opcji podzielonej płatności,
  b) płatności wynikające ze zwrotu nadwyżki VAT dokonane przez Urząd Skarbowy,
  c) środki przeksięgowane z innego Rachunku VAT prowadzonego w EnveloBanku.