Program Dobry Start to jednorazowe świadczenie w kwocie 300 zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

 

Zasady programu Dobry Start:

 • Świadczenie Dobry Start przysługuje dla każdego ucznia, bez względu na dochód rodziny.
 • 300 zł jest wypłacane raz w roku na każde uczące się dziecko.
 • Wniosek możesz złożyć przez internet od 1 lipca do 30 listopada 2020 r.
  Elektroniczny wniosek znajduje się w Bankowości Internetowej EnveloBank w zakładce Wnioski.

Kto może otrzymać świadczenie Dobry Start?

 • Dzieci ropoczynające naukę w roku szkolnym 2020/2021, do ukończenia przez nie 20. roku życia.

 • Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole, do ukończenia przez nie 24. roku życia.

 • Z wyłączeniem dzieci, które w roku szkolnym 2020/2021 idą do przedszkola lub tzw. „zerówki”.

Dobry Start

Jak złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start

za pośrednictwem EnveloBank?

 1. Przygotuj dane oraz dokumenty niezbędne do złożenia wniosku:
  - dane dzieci, na które wnioskujesz o świadczenie,
  - informacje o szkołach, do których uczęszczają dzieci,
  - w przypadku niepełnosprawności dzieci: orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  (dotyczy dzieci w wieku od 20 do 24 roku życia).
 2. Zaloguj się do Bankowości Internetowej EnveloBank.
 3. Przejdź do zakładki „Wnioski” i wybierz wniosek Dobry Start.
 4. Wypełnij wniosek. Część Twoich danych (m.in. PESEL, adres zamieszkania), którymi dysponuje EnveloBank, zostanie uzupełnionych we wniosku automatycznie. Upewnij się, że Twój adres zamieszkania jest aktualny - jeśli nie, zaktualizuj go na wniosku i w Bankowości Internetowej EnveloBanku (w zakładce Ustawienia). Na podany we wniosku adres e-mail otrzymasz potwierdzenie przesłania wniosku, a potem decyzję o przyznaniu świadczenia.
 5. Załącz do wniosku dokumenty, jeśli będą one wymagane.
 6. Po uzupełnieniu wniosku, na stronie z podsumowaniem, będzie jeszcze możliwość zapisania kopii wniosku. Po wysłaniu nie będzie już można tego zrobić, ponieważ zostanie on usunięty z serwerów EnveloBanku (razem z załącznikami).
 7. Zatwierdź wniosek jednorazowym kodem SMS i naciśnij "Wyślij".
 8. Po wysłaniu wniosku, otrzymasz na podany adres e-mail potwierdzenie wysłania wniosku: Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO). Wiadomość e-mail z UPO/UPP o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator dokumentu>” otrzymasz z adresu: upo@mrpips.gov.pl.
 9. Informacja o przyznaniu świadczenia zostanie przesłana na podany we wniosku adres e-mail. 
  W przypadku odmowy, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń, zostaniesz poinformowany pocztą w formie decyzji administracyjnych.

Kiedy otrzymasz świadczenie?

  Informacja o przyznaniu świadczenia zostanie wysłana na wskazany we wniosku adres e-mail. Świadczenie otrzymasz:
 • do 30 września 2020 r. - dla wniosków poprawnie złożonych do 31 sierpnia 2020 r.
 • w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku - dla wniosków poprawnie złożonych od 1 września do 30 listopada 2020 r.

  Natomiast informacja o odmowie zostanie przesłana pocztą w formie decyzji administracyjnej.

Pytania i odpowiedzi

 Czy po wysłaniu wniosku o świadczenie Dobry Start będzie można go modyfikować? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Nie, nie ma takiej możliwości. Jeśli chcesz zmodyfikować/uzupełnić wniosek udaj się do organu prowadzącego w Twojej Gminie, który wskazałeś we wniosku.

 Kto składa wniosek o świadczenie Dobry Start? Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Wniosek powinien złożyć jeden z rodziców. Ponadto do złożenia wniosku uprawnione są także inne osoby - m.in. : opiekun prawny, opiekun faktyczny dziecka albo rodzic  zastępczy.

 Czy przyznane świadczenie Dobry Start podlega opodatkowaniu?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Nie. Przyznane świadczenie jest zwolnione od podatku. Nie będzie też podlegało egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

 Nie mogę dodać załączników do wniosku Dobry Start. Co robić? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Do wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach Programu Dobry Start można dodać załączniki o określonych parametrach:

  • format załączników to JPG, PNG lub PDF
  • maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB
  • maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB
  • nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
 Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia w ramach Programu Dobry Start? Jaka jest rola EnveloBanku w tym procesie? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Rola EnveloBanku polega na weryfikacji tożsamości wnioskującego i złożeniu wniosku dobry start.

  Bank nie dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia wniosku pod względem formalnym i merytorycznym i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący postępowanie. Wniosek oraz załączniki EnveloBank trwale usuwa po wysłaniu. Wnioski trafiają do rozpatrzenia przez wybrany przez Ciebie organ prowadzący postępowanie w Gminie, w której mieszkasz.

 Jak uchronić się przed oszustami?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Wiadomości e-mail przesyłane przez instytucje gminne lub powiaty realizujące świadczenie dobry start mają charakter wyłacznie informacyjny. W wiadomości od instytucji gminnej lub powiatowej nie znajdzie się prośba ani o odpowiedź, ani o kliknięcie w jakikolwiek link, ani o podanie numeru konta.