Taryfy Opłat i prowizji

Wyciąg z Taryfy opłat i Prowizji prezentuje tryb oraz wysokość pobieranych przez Bank opłat i prowizji
z tytułu obsługi Klientów detalicznych w zakresie produktów będących w ofercie Banku.

 

Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych

 EnveloKontoWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • L.p. Rodzaj czynności/ usługi Tryb pobierania opłaty/ prowizji Wysokość opłaty/ prowizji
  1. OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW PŁATNICZYCH
  1.1. Otwarcie rachunku płatniczego jednorazowo 0,00 zł
  1.2. Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 0,00 zł
  2. POLECENIA PRZELEWU W ZŁOTYCH
  2.1. Przelew wewnętrzny (pomiędzy rachunkami płatniczymi prowadzonymi w Banku) zlecony:    
  a) przez bankowość internetową od każdego polecenia przelewu 0,00 zł
  b) przez bankowość mobilną 0,00 zł
  c)  w placówce Banku lub w placówce pocztowej 0,00 zł
  d) telefonicznie za pośrednictwem Konsultanta 0,00 zł
  e) telefonicznie za pośrednictwem serwisu automatycznego IVR 0,00 zł
  2.2. Polecenie przelewu zewnętrznego (na rachunek płatniczy prowadzony w innym banku, za wyjątkiem polecenia przelewu do US) zlecony:    
  a) przez bankowość internetową od każdego polecenia przelewu 0,00 zł
  b) przez bankowość mobilną 0,00 zł
  c)  w placówce Banku lub w placówce pocztowej 2,50 zł
  d) telefonicznie za pośrednictwem Konsultanta 1,50 zł
  e) telefonicznie za pośrednictwem serwisu automatycznego IVR 0,00 zł
  2.3. Polecenie przelewu do Urzędu Skarbowego zlecony:    
  a) przez bankowość internetową od każdego polecenia przelewu 0,00 zł
  b) przez bankowość mobilną 0,00 zł
  c)  w placówce Banku lub w placówce pocztowej 7,00 zł
  d) telefonicznie za pośrednictwem Konsultanta 7,00 zł
  2.4. Polecenie przelewu realizowanego przez system SORBNET2 od każdego polecenia przelewu 20,00 zł
  2.5. Polecenie przelewu natychmiastowego zleconego:    
  a) przez bankowość internetową od każdego polecenia przelewu 5,00 zł
  b) przez bankowość mobilną 2,50 zł
  c) telefonicznie za pośrednictwem Konsultanta 5,00 zł
  3. PRZEKAZ POCZTOWY
  3.1. Przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z rachunku płatniczego za każdy przekaz 7 zł plus poniesiony przez Bank koszt wysyłki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej S.A.
  4. STAŁE ZLECENIE PŁATNICZE
  4.1. Zdefiniowanie/modyfikacja/odwołanie zlecenia:    
  a) w bankowości internetowej od każdego zlecenia  0,00 zł
  b) w bankowości mobilnej 0,00 zł
  c) w placówce Banku lub w placówce pocztowej 2,50 zł
  d) przez Konsultanta 2,50 zł
  4.2. Realizacja zlecenia od każdego zlecenia 0,00 zł
  5. POLECENIE ZAPŁATY Z RACHUNKU DŁUŻNIKA
  5.1. Zdefiniowanie/odwołanie/modyfikacja polecenia zapłaty lub upoważnienia do obciążania rachunku:  od każdego zdefiniowania/odwołania/modyfikacji  
  a) w bankowości internetowej (dotyczy odwołania i modyfikacji) 0,00 zł
  b) w bankowości mobilnej (dotyczy odwołania i modyfikacji) 0,00 zł
  c) w placówce Banku lub w placówce pocztowej 2,50 zł
  5.2. Realizacja polecenia zapłaty od każdego wykonanego polecenia 0,00 zł
  5.3. Zawieszenie jednorazowej realizacji polecenia zapłaty
  (dotyczy najbliższej realizacji polecenia zapłaty, dyspozycję należy zlecić przed otrzymaniem przez Bank polecenia obciążenia rachunku Klienta od wierzyciela)
  od każdego zawieszenia 1,00 zł
  6. PRZELEWY W OBROCIE DEWIZOWYM
  6.1. Polecenie przelewu za granicę lub przelew w walucie obcej na rachunek w innym banku krajowym
  a) na rachunek w innym banku krajowym w systemie SWIFT jednorazowo 0,25%, min. 25 zł, max. 200 zł
  od kwoty przelewu
  b) przelew za granicę za pośrednictwem systemu SWIFT
  c) na rachunek w innym banku krajowym w systemie SEPA 5,00 zł
  d) przelewu transgraniczny (za granicę) za pośrednictwem systemu SEPA
  6.2. Polecenie przelewu z zagranicy lub przelewu w walucie obcej z innego banku krajowego w systemie SWIFT:
  a) na rachunki w Banku
   Opłata nie dotyczy Klientów, których przelew z zagranicy jest mniejszy niż 30 EUR.
  jednorazowo 25,00 zł
  b) na rachunki w innym banku 0,25%, min 25 zł, max. 200 zł
  od kwoty przelewu
  c) z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych
   Opłata nie dotyczy Klientów, których przelew z zagranicy jest mniejszy niż 30 EUR.
  10,00 zł
  6.3. Anulowanie lub zmiana dyspozycji przelewu w systemie SWIFT jeśli:
  a) przelew nie został jeszcze zrealizowany od każdej złożonej dyspozycji 50,00 zł
  b) przelew został już zrealizowany 50 zł plus koszty innego Banku
  6.4. Postępowanie wyjaśniające (reklamacja) – na zlecenie Klienta od każdej reklamacji równowartość poniesionych kosztów innego Banku
  6.5. Komunikat SWIFT jednorazowo 20,00 zł
  6.6. Operacje w systemie TARGET2
  a) Przelew z zagranicy lub przelew z innego banku krajowego jednorazowo 7,00 zł
  b) Telefoniczne/telefaxowe powiadomienie Klienta o otrzymaniu przelewu na jego rzecz – na podstawie stałej dyspozycji Klienta lub dyspozycji wynikającej z komunikatu płatniczego 25,00 zł
  c) Poszukiwanie wpływu na pisemne zlecenie Klienta 50 zł plus koszty innego Banku
  d) Wydanie potwierdzenia wykonania przelewu od każdego potwierdzenia 10,00 zł
  7. WPŁATY/WYPŁATY GOTÓWKOWE W ZŁOTYCH
  7.1. Wpłata  gotówkowa w placówce Banku lub placówce pocztowej  za każdą wpłatę gotówki 0,00 zł
  7.2. Wpłata gotówkowa za pośrednictwem wpłatomatów sieci Euronet za każdą wpłatę gotówki 0,00 zł
  7.3. Wypłata gotówkowa dokonywana w placówce Banku lub placówce pocztowej za każdą wypłatę gotówki 1,50 zł
  7.4. Dostarczenie Posiadaczowi gotówki pod wskazany adres na podstawie jednorazowego lub cyklicznego zlecenia wypłaty za każdą wypłatę gotówki 7,00 zł

   

 EnveloKartaWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Lp. Rodzaj czynności/ usługi Tryb pobierania opłaty/ prowizji Wysokość opłaty/ prowizji
  1. Obsługa karty debetowej miesięcznie
  (opłata pobierana po zakończeniu miesiąca)


  0 zł lub 5 zł
  (opłata 5 zł nie jest pobierana w przypadku spełnienia warunku określonego w pkt. 1.1. (a i b) lub 1.2.
  1.1. a) Minimalna kwota łącznych wpływów bezgotówkowych na rachunek w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty za kartę debetową (z wyłączeniem wpływów z rachunków detalicznych prowadzonych przez Bank Pocztowy, w tym w ramach EnveloBanku) 1000 zł
  b) Minimalna liczba płatności bezgotówkowych dokonanych kartą debetową wydaną do rachunku w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty za kartę 1 szt.
  1.2. Wiek użytkownika karty na koniec miesiąca poprzedzającego pobranie opłaty za kartę debetową poniżej 26 lat
  2. Wypłata gotówki z bankomatów krajowych za każdą transakcję 0 zł
  3. Wypłata gotówki za granicą

  Opłata za wypłatę gotówki w bankomacie nie jest pobierana przez Bank od transakcji rozliczonych po włączeniu abonamentu, o którym mowa w pkt 4.
  za każdą transakcję 1% min. 5 zł
  4. Abonament na bezprowizyjne wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów na świecie
  Włączenie lub wyłączenie abonamentu bankomatowego następuje z końcem miesiąca. Opłata nie jest pobierana za karty nie aktywowane.
  miesięcznie
  (opłata pobierana z dołu, za każdą kartę
  na koniec miesiąca)
  5,00 zł
  5. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back na terenie kraju za każdą transakcję 0,50 zł
  6. Przewalutowanie kwoty transakcji dokonanej w walucie innej niż waluta rachunku za każdą transakcję 0% kwoty transakcji
  7. Sprawdzenie salda w bankomacie za każde sprawdzenie 1,00 zł
  8. Zmiana numeru PIN w bankomacie za każdą zmianę 0,00 zł
  9. Nadanie/Zmiana numeru PIN do karty w bankowości internetowej/mobilnej za każdy PIN 0,00 zł

   

 EnveloKonto OszczędnościoweWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Lp. Rodzaj czynności/ usługi Tryb pobierania opłaty/ prowizji Wysokość opłaty/ prowizji
  1. Otwarcie rachunku płatniczego (oszczędnościowego) jednorazowo 0 zł
  2. Prowadzenie rachunku płatniczego (oszczędnościowego) miesięcznie 0 zł
  3. Wpłata  gotówkowa w placówce Banku lub placówce pocztowej  za każdą wpłatę 0 zł
  4. Wypłata  gotówkowa w placówce Banku lub placówce pocztowej  za każdą wypłatę 10 zł
  5. Polecenie przelewu wewnętrznego
  (pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Banku) 
  za każde polecenie przelewu 0 zł
  6. Polecenie przelewu zewnętrznego na rachunek prowadzony w innym banku  
  (w tym przelewy do US)
  za każde polecenie przelewu 10 zł
  7. Polecenie przelewu natychmiastowego zleconego:    
  a) przez bankowość internetową za każde polecenie przelewu 10 zł
  b) przez bankowość mobilną 10 zł
  c) telefonicznie za pośrednictwem Konsultanta 10 zł
  8. Zlecenie realizowane systemem SORBNET2 za każde polecenie przelewu 20 zł
  9. Stałe zlecenie płatnicze za każde wykonane zlecenie 10 zł
  10. Polecenie zapłaty za każde wykonane polecenie 10 zł
  11. Przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z rachunku  za każdy przekaz 7 zł plus poniesiony przez Bank koszt wysyłki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej S.A.

   

 Zlecenia, Dyspozycje i Usługi BankoweWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • L.p. Rodzaj czynności/ usługi Tryb pobierania opłaty/ prowizji Wysokość opłaty/ prowizji
  1. USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ  I TELEFONICZNEJ
  1.1. Wysłanie kodu SMS za każde wysłanie 0,00 zł
  1.2. Doładowanie telefonu pre-paid za każde doładowanie 0,00 zł
  1.3. Wygenerowanie i dostarczenie hasła do usługi TELEKONTO SMS-em jednorazowo 0,00 zł
  1.4. Wygenerowanie i dostarczenie hasła do usługi TELEKONTO  listem na adres korespondencyjny jednorazowo 7,00 zł
  1.5. Wygenerowanie i dostarczenie SMS-em hasła do EnveloBank Online/EnveloBank Mobile jednorazowo 0,00 zł
  1.6. Zdefiniowanie / modyfikacja kontrahenta na liście kontrahentów w Deklaracji TELEKONTA  za każde zdefiniowanie / modyfikację 0,00 zł
  1.7. Zapytanie o saldo rachunku za pośrednictwem Konsultanta
  Opłata nie dotyczy Posiadaczy, którzy wraz z zapytaniem o saldo składają dyspozycję dotyczącą operacji na rachunku (np. zlecają przelew do realizacji, składają zlecenie stałe, zakładają lokatę, itp.).
  za każde zapytanie 0,00 zł
  2. WYCIĄGI Z RACHUNKÓW PŁATNICZYCH
  2.1. Sporządzenie i przesłanie wyciągu miesięcznego w formie elektronicznej za każdy wyciąg 0,00 zł
  2.2. Sporządzenie i przesłanie wyciągu kwartalnego w formie papierowej 0,00 zł
  2.3. Sporządzenie i przesłanie wyciągu miesięcznego w formie papierowej 7,00 zł
  3. PEŁNOMOCNICTWA i DYSPOZYCJA NA WYPADEK ŚMIERCI
  3.1. Ustanowienie dyspozycji na wypadek śmierci za każde ustanowienie 7,00 zł
  3.2. Odwołanie / zmiana dyspozycji na wypadek śmierci za każdą/e zmianę/odwołanie 7,00 zł
  3.3. Ustanowienie pełnomocnictwa do rachunku za każde ustanowienie 7,00 zł
  3.4. Odwołanie / zmiana pełnomocnictwa za każdą/e zmianę/odwołanie 7,00 zł
  4. POTWIERDZENIA, ODPISY I ZAŚWIADCZENIA
  4.1. Wygenerowanie w bankowości  elektronicznej potwierdzenia dokonania transakcji za każde potwierdzenie 0,00 zł
  4.2. Wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia dokonania operacji na  rachunku zleconej drogą korespondencyjną lub telefoniczną jednorazowo 15,00 zł
  4.3. Sporządzenie odpisu obrotów/ wyciągu/ sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych za każdy odpis, zestawienie 15,00 zł
  4.4. Wydanie zaświadczenia  o stanie lokat Klienta za każde zaświadczenie 10,00 zł
  4.5. Wydanie kserokopii dokumentów jednorazowo 10,00 zł
  4.6. Sporządzenie i przekazanie informacji o odmowie realizacji zlecenia płatniczego    
  a) w formie elektronicznej (email) za każde powiadomienie 0,00 zł
  b) w formie sms 0,20 zł
  c) telefonicznie 2,00 zł
  5. ANEKSY
  5.1. Sporządzenie aneksu do umowy rachunku z tytułu zmiany rachunku z indywidualnego na wspólny jednorazowo 20,00 zł
  6. MONITY
  6.1. Pisemne upomnienie dotyczące powstania zadłużenia na rachunku

  Jako zadłużenie na rachunku Bank przyjmuje przekroczenie stanu wolnych środków lub niespłacenie przez Posiadacza/Współposiadaczy w umówionym terminie należnych zobowiązań wynikających z Umowy, w tym opłat i prowizji. Po wystąpieniu zadłużenia w wysokości minimum 30 zł Bank przesyła Posiadaczowi/Współposiadaczom upomnienie jednorazowo listem poleconym. 
  za każde upomnienie bez względu na liczbę adresatów, do których jest kierowane upomnienie  nie więcej niż 18 zł

  Opłata na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów obejmująca: przygotowanie pisma i jego wydruk, koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia oraz koszt listu poleconego. 
  6.2. W przypadku realizacji więcej niż jednego powiadomienia, opłata jest naliczana nie częściej niż 1 raz w tygodniu. Bank pobiera nie więcej niż 3 opłaty za monit telefoniczny przy jednej zaległości. Bank nie pobiera opłaty, jeśli w tym samym dniu zostało wysłane do Posiadacza/Współposiadaczy upomnienie/wezwanie do spłaty zadłużenia.

   

 Pozostałe Operacje i Usługi BankoweWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • L.p. Rodzaj czynności/ usługi Tryb pobierania opłaty/ prowizji Wysokość opłaty/ prowizji
  1. Przyjęcie i wykonanie dyspozycji klienta dotyczącej blokady środków na rachunku bankowym  jednorazowo 20 zł
  2. Przyjęcie depozytu na zlecenie Klienta jednorazowo 100 zł + 23 % podatek VAT
  3. Przechowywanie depozytu przyjętego na zlecenie Klienta

  UWAGA ! Opłata nie dotyczy depozytów wartościowych składanych z urzędu np. przez instytucje wymiaru sprawiedliwości, urzędy celne itp.
  miesięcznie za każdy rozpoczęty miesiąc 10 zł + 23 % podatek VAT
  4. Przechowywanie depozytu wartościowego, przyjętego na zlecenie Klienta, w postaci papierów wartościowych emitowanych przez Bank miesięcznie od wartości nominalnej papierów wartościowych 0,1 %, jednak nie mniej niż 10 zł za każdy rozpoczęty miesiąc przechowywania + 23% podatek VAT
  5. Wpłaty gotówkowe osób fizycznych na rachunki w innym banku od każdej wpłaty 0,5 %, nie mniej niż 10 zł
  6. Wydanie na życzenie Klienta pisma o charakterze prawnym, zaświadczenia, które nie zostało określone w innych punktach Taryfy jednorazowo 50 zł + 23% podatek VAT
  7. Opłata za udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach w bankach oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, uzyskanej przez Bank na wniosek osoby poszukującej rachunków własnych lub osoby, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku lub podmiotu uprawnionego jednorazowo 15 zł + 23% podatek VAT
  8. Weryfikacja dokumentów potwierdzających zgodność z prawem dewizowym wpłat na rachunki bankowe w walutach wymienialnych nierezydentów jednorazowo od jednego dokumentu potwierdzającego każdy indywidualny tytuł wpłaty 5 zł
  9. Zastrzeżenie dokumentów lub anulowanie zastrzeżenia dokumentów:    
  a) Klienta Banku
  (
  Osoba fizyczna, która posiada rachunek/produkt lub jest pełnomocnikiem lub osobą upoważnioną do rachunku/produktu w Banku)    
  jednorazowo 15 zł
  b) osoby nie związanej z Bankiem 20 zł
  10. Usługi nietypowe nie przewidziane w niniejszej Taryfie uzgodnione z Klientem
  (w zależności od usługi dodatkowej może przy opłacie wystąpić 23% podatek VAT)
  jednorazowo wg rzeczywistych kosztów Banku lub według umowy, nie mniej niż 10 zł

   

 Produkty KredytoweWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • L.p. Rodzaj czynności/ usługi Tryb pobierania prowizji/ opłat Opłata/ prowizja
  1. Udzielenie kredytu gotówkowego jednorazowo od kwoty udzielonego kredytu do 20%
  2. Opłaty za wydanie różnego rodzaju zaświadczeń, opinii kopii: umowy/ aneksu umowy kredytu jednorazowo 20 zł
  3. Wyciąg z historii rachunku kredytowego każdorazowo 50 zł za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy
  4. Sporządzenie aneksu do umowy o kredyt jednorazowo 130 zł
  5. Opłaty Windykacyjne
  5.1. Pisemne upomnienie/wezwanie do zapłaty dotyczące przeterminowanego zadłużenia 1) opłata na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów obejmująca: przygotowanie pisma i jego wydruk, koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia oraz koszt listu poleconego nie więcej niż 18 zł 3) bez względu na liczbę adresatów, do których jest kierowane upomnienie/wezwanie do zapłaty
  0 zł 4)
  5.2. Opłata za telefoniczne powiadomienie Klienta o zaległościach w spłacie kredytu 2) za każde powiadomienie 5 zł 3)
  0 zł 4)
  6 Usługi za które Bank nie pobiera opłat
  6.1. Wcześniejsza spłata kredytu / pożyczki
  6.2. Wydanie na wniosek klienta harmonogramu spłat                                                                                                                                                                                           
  6.3. Udzielenie Gotówkowego kredytu restrukturyzacyjnego
  1) Jako zadłużenie przeterminowane Bank przyjmuje zadłużenie powstałe w wyniku niespłacenia przez Kredytobiorcę w umówionym terminie raty kredytu lub jej części, a także innych należności wynikających z Umowy w tym opłat i prowizji. Jeżeli Kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, Bank wysyłając upomnienie listem poleconym wzywa go do dokonania spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych i  informuje Kredytobiorcę o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia(zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu jeżeli ta zmiana jest uzasadniona dokonaną przez Bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej Kredytobiorcy) oraz powiadamia o opóźnieniu w spłacie listem poleconym Poręczycieli. W przypadku przyjęcia wniosku Kredytobiorcy o restrukturyzację zadłużenia przez Bank, odbywa się ona na  warunkach uzgodnionych przez Bank i Kredytobiorcę. W przypadku odrzucenia wniosku Kredytobiorcy o restrukturyzację zadłużenia, Bank przekazuje Kredytobiorcy, bez zbędnej zwłoki, szczegółowe wyjaśnienia, w formie pisemnej, dotyczące przyczyny odrzucenia wniosku o restrukturyzację. Brak spłaty zadłużenia przeterminowanego zgodnie z treścią i w terminie wskazanym wyżej lub brak podstaw do przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia, powoduje , że Bank wzywa Kredytobiorcę do zapłaty długu listem poleconym z jednoczesnym powiadomieniem w tej samej formie Poręczycieli. Jeżeli Kredytobiorca nie uregulował zadłużenia przeterminowanego w terminach wskazanych w wezwaniu do zapłaty Bank wysyła powtórne wezwanie do zapłaty. Spłata wymaganej  kwoty zadłużenia wynikającego z upomnienia powoduje zaniechanie wysłania wezwania. Powtórne wezwanie do zapłaty wysyłane jest do Kredytobiorcy po 64 dniu od wystąpienia zaległości niespłaconej w terminie wskazanym w poprzednim wezwaniu do zapłaty. 
  2) W przypadku realizacji więcej niż jednego powiadomienia, opłata jest naliczana nie częściej niż 1 raz w tygodniu. Bank pobiera nie więcej niż 3 opłaty za monit telefoniczny przy jednej zaległości. Bank nie pobiera opłaty, jeśli w tym samym dniu zostało wysłane do Kredytobiorcy upomnienie/wezwanie do spłaty zadłużenia.
  3) Obowiązuje dla umów zawartych przed 11 marca 2016 r.
  4) Obowiązuje dla umów zawartych od 11 marca 2016 r.

   

Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

 EnveloKonto FirmoweWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • L.p. Rodzaj czynności/ usługi Tryb pobierania opłaty/ prowizji Wysokość opłaty/ prowizji
  1. OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW
  1.1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł
  1.2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł
  2. PRZELEWY W ZŁOTYCH
  2.1. Przelew wewnętrzny (z rachunku w Banku na rachunek w Banku) zlecony:
  a) przez bankowość internetową od każdego przelewu 0 zł
  b) przez bankowość mobilną 0 zł
  c)  w placówce Banku lub w placówce pocztowej 5 zł
  d) telefonicznie za pośrednictwem Konsultanta 5 zł
  e) telefonicznie za pośrednictwem serwisu automatycznego IVR 0 zł
  2.2. Przelew zewnętrzny (na rachunek w innym banku, za wyjątkiem przelewu do US) zlecony:
  a) przez bankowość internetową od każdego przelewu 0 zł
  b) przez bankowość mobilną 0 zł
  c)  w placówce Banku lub w placówce pocztowej 7 zł
  d) telefonicznie za pośrednictwem Konsultanta 7 zł
  e) telefonicznie za pośrednictwem serwisu automatycznego IVR 1 zł
  2.3. Przelew do Urzędu Skarbowego zlecony przez:
  a) przez bankowość internetową od każdego przelewu 0 zł
  b) przez bankowość mobilną 0 zł
  c)  w placówce Banku lub w placówce pocztowej 7 zł
  d) telefonicznie za pośrednictwem Konsultanta 7 zł
  2.4. Przelew natychmiastowy (na rachunek w innym banku) zlecony:
  a) przez bankowość internetową od każdego przelewu 5 zł
  b) przez bankowość mobilną 5 zł
  c) telefonicznie za pośrednictwem Konsultanta 5 zł
  2.5. Przelew realizowany systemem SORBNET od każdego przelewu 30 zł
  3. STAŁE ZLECENIE PŁATNICZE
  3.1. Realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym banku   0 zł
  3.2. Ustanowienie / modyfikacja / odwołanie zlecenia stałego:    
  a) przez bankowość internetową od każdego odwołania 0 zł
  b) przez bankowość mobilną 0 zł
  c)  w placówce Banku lub w placówce pocztowej 5 zł
  4. POLECENIE ZAPŁATY Z RACHUNKU DŁUŻNIKA
  4.1. Zdefiniowanie/odwołanie/modyfikacja polecenia zapłaty lub upoważnienia do obciążania rachunku:     
  a) w bankowości internetowej od każdego zdefiniowania/odwołania/modyfikacji 5 zł
  b) w bankowości mobilnej 5 zł
  c) w placówce Banku 5 zł
  4.2. Realizacja polecenia zapłaty od każdego wykonanego polecenia 1 zł
  4.3. Zawieszenie jednorazowej realizacji polecenia zapłaty
  (dotyczy najbliższej realizacji polecenia zapłaty, dyspozycję należy zlecić przed otrzymaniem przez Bank polecenia obciążenia rachunku Klienta od wierzyciela)
  od każdego zawieszenia 1 zł
  5. PRZELEWY W OBROCIE DEWIZOWYM
  5.1 Przelew za granicę lub przelew w walucie obcej na rachunek w innym banku krajowym (zlecony w placówce Banku)
  Na rachunek w innym banku krajowym w systemie SWIFT jednorazowo równowartość w PLN 0,25% kwoty przelewu min. 25 zł, max. 200 zł 
  Przelew za granicę za pośrednictwem systemu SWIFT
  Na rachunek w innym banku krajowym w systemie SEPA 7 zł
  Przelew transgraniczny (za granicę) za pośrednictwem systemu SEPA
  5.2. Przelew z zagranicy lub przelew w walucie obcej z innego banku krajowego w systemie SWIFT:
  a) na rachunki w Banku
  Opłata nie dotyczy przelewów z zagranicy mniejszych niż 30 EUR.
  jednorazowo 25 zł
  b) na rachunki w innym banku równowartość w PLN 0,25% kwoty przelewu
  min. 25 zł, max. 200 zł
  5.3 Anulowanie lub zmiana dyspozycji przelewu w systemie SWIFT jeśli:
  a) przelew nie został jeszcze zrealizowany od każdej złożonej dyspozycji 25 zł
  b) przelew został już zrealizowany   50 zł plus koszty innego banku
  5.4. Postępowanie wyjaśniające (reklamacja) – na zlecenie Klienta od każdej reklamacji 25 zł plus równowartość poniesionych kosztów innego  banku
  5.5. Komunikat SWIFT jednorazowo 20 zł
  5.6. Operacje w systemie TARGET2
  Przelew z zagranicy lub przelew z innego banku krajowego jednorazowo 7 zł
  Polecenie wypłaty zagranicę lub przelew do innego banku krajowego (zlecony w placówce Banku) jednorazowo 15 zł
  Telefoniczne/telefaxowe powiadomienie Klienta o otrzymaniu przelewu na jego rzecz – na podstawie stałej dyspozycji Klienta lub dyspozycji wynikającej z komunikatu płatniczego  jednorazowo 25 zł
  Poszukiwanie wpływu na pisemne zlecenie Klienta jednorazowo 50 zł plus koszty innego banku
  Wydanie potwierdzenia wykonania przelewu od każdego potwierdzenia 3 zł
  6. WPŁATY/WYPŁATY GOTÓWKOWE W ZŁOTYCH
  6.1 Wpłata gotówkowa na rachunek:    
  a)  w placówce Banku za każdą wpłatę 0 zł
  b)  w placówce pocztowej 0 zł
  c) za pośrednictwem wpłatomatów sieci Euronet  za każdą wpłatę  0,7% od kwoty wpłaty nie mniej niż 5 zł 
  6.2. Wpłata gotówkowa w bilonie od kwoty wpłaty w bilonie 1%
  6.3. Wypłata gotówkowa z rachunku:    
  a)  w placówce Banku za każdą wypłatę 7 zł
  b)  w placówce pocztowej
  6.4 Dostarczenie Posiadaczowi gotówki pod wskazany adres na podstawie jednorazowego lub cyklicznego zlecenia wypłaty za każdą wypłatę 15 zł

   

 Karty płatnicze do rachunkuWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • L.p. Rodzaj czynności/ usługi Tryb pobierania opłaty/ prowizji Wysokość opłaty/ prowizji
  1. Opłata za kartę miesięcznie
  (opłata pobierana po zakończeniu miesiąca)
  0 zł / 7 zł
  (opłata 7 zł nie jest pobierana w przypadku spełnienia warunku określonego w pkt. 1.1. poniżej)
  1.1 Minimalna wartość transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą w miesiącu poprzedzającym naliczenie opłaty za kartę miesięcznie min. 300 zł
  2. Wypłata gotówki z bankomatów na terenie kraju

  Opłata za wypłatę gotówki w bankomacie nie jest pobierana przez Bank od transakcji rozliczonych po włączeniu abonamentu, o którym mowa w pkt 4.
  za każdą transakcję 0 zł lub 2 zł
  (opłata 0 zł obowiązuje do 31.12.2018r.,
  opłata 2 zł obowiązuje od 1.01.2019r.)
  3. Wypłata gotówki z bankomatów za granicą za każdą transakcję

  Opłata za wypłatę gotówki w bankomacie nie jest pobierana od transakcji rozliczonych po włączeniu abonamentu, o którym mowa w pkt 4.
  1 % minimum 7 zł
  4. Abonament na bezprowizyjne wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju i za granicą
  Włączenie lub wyłączenie abonamentu bankomatowego następuje z końcem miesiąca. Opłata nie jest pobierana za karty nie aktywowane.
  miesięcznie 10 zł
  5. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back na terenie kraju za każdą transakcję 0,00 zł
  6. Przewalutowanie kwoty transakcji dokonanej w walucie innej niż waluta rachunku za każdą transakcję 0,00 zł
  7. Sprawdzenie salda w bankomacie  za każde sprawdzenie 0,50 zł
  8. Zmiana numeru PIN w bankomacie za każdą zmianę 0,00 zł
  9. Nadanie/Zmiana numeru PIN do karty w bankowości internetowej/mobilnej za każdy PIN 0,00 zł

   

 Firmowe EnveloKonto OszczędnościoweWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • L.p. Rodzaj czynności/ usługi Tryb pobierania opłaty/ prowizji Wysokość opłaty/ prowizji
  1. Otwarcie rachunku  jednorazowo 0 zł
  2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł
  3. Wpłata  gotówkowa w placówce Banku lub placówce pocztowej  za każdą wpłatę 0 zł
  4. Wpłata gotówkowa w bilonie od kwoty wpłaty w bilonie 1%
  5. Wypłata gotówkowa w placówce Banku lub placówce pocztowej  za każdą wypłatę 1 wypłata w m-cu 0 zł, każda kolejna 5 zł
  6. Przelew wewnętrzny
  (pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Banku) 
  za każdy przelew 0 zł
  7. Przelew zewnętrzny na rachunek prowadzony w innym banku za każdy przelew 1 przelew w m-cu 0 zł,
  każdy kolejny 7zł 
  8. Przelew natychmiastowy zlecony:    
  a) przez bankowość internetową za każdy przelew 10 zł
  b) przez bankowość mobilną 10 zł
  c) telefonicznie za pośrednictwem Konsultanta 10 zł
  9. Zlecenie realizowane systemem SORBNET za każdy przelew 30 zł
  10. Stałe zlecenie płatnicze  za każde wykonane zlecenie 10 zł
  11. Polecenie zapłaty  za każde wykonane polecenie 10 zł
  12. Dostarczenie Posiadaczowi gotówki pod wskazany adres na podstawie jednorazowego lub cyklicznego zlecenia wypłaty za każdą wypłatę 15 zł

   

 Zlecenia, Dyspozycje i UsługiWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • L.p. Rodzaj czynności/ usługi Tryb pobierania opłaty/ prowizji Wysokość opłaty/ prowizji
  1. USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ: 
  1.1. Wysłanie kodu SMS za każde wysłanie 0,00 zł
  1.2. Doładowanie telefonu pre-paid za każde doładowanie 0,00 zł
  1.3. Wygenerowanie i dostarczenie hasła do usługi TELEKONTO  SMS-em jednorazowo 0,00 zł
  1.4. Wygenerowanie i dostarczenie hasła do usługi TELEKONTO  listem na adres korespondencyjny jednorazowo 5,00 zł
  1.5. Wygenerowanie i dostarczenie SMS-em hasła do EnveloBank Online/EnveloBank Mobile jednorazowo 0,00 zł
  1.6. Zdefiniowanie / modyfikacja kontrahenta na liście kontrahentów w Deklaracji TELEKONTA  za każde zdefiniowanie / modyfikację 0,00 zł
  2. WYCIĄGI Z RACHUNKÓW
  2.1. Sporządzenie i przesłanie wyciągu miesięcznego w formie elektronicznej za każdy wyciąg 0,00 zł
  2.2. Sporządzenie i przesłanie wyciągu kwartalnego w formie papierowej   0,00 zł
  2.3. Sporządzenie i przesłanie wyciągu miesięcznego w formie papierowej   7,00 zł
  3. PEŁNOMOCNICTWA 
  3.1. Ustanowienie pełnomocnictwa do rachunku za każde ustanowienie 15,00 zł
  3.2. Odwołanie / zmiana pełnomocnictwa za każde odwołanie 15,00 zł
  4. POTWIERDZENIA, ODPISY I ZAŚWIADCZENIA
  4.1. Wygenerowanie w bankowości  elektronicznej potwierdzenia dokonania transakcji za każde potwierdzenie 0,00 zł
  4.2. Sporządzenie odpisu obrotów/ wyciągu/ transakcji na rachunku za każdy odpis 30,00 zł
  5. ANEKSY
  5.1 Sporządzenie aneksu do umowy rachunku jednorazowo 15,00 zł
  6. MONITY
  6.1 Wysłanie zawiadomienia o przekroczeniu stanu rachunku/ Wysłanie wezwania do spłaty niedoboru z tytułu przekroczenia stanu rachunku jednorazowo 18,00 zł

   

 Pozostałe Operacje i Usługi BankoweWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • L.p. Rodzaj czynności/ usługi Tryb pobierania opłaty/ prowizji Wysokość opłaty/ prowizji
  1. Realizacja dyspozycji dotyczącej blokady środków na koncie z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych przez Posiadacza jednorazowo 50 zł
  2. Wydanie na życzenie Klienta pisma o charakterze prawnym, zaświadczenia, które nie zostało określone w innych punktach Taryfy jednorazowo 50 zł + VAT
  3. Opłata za udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach w bankach oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, uzyskanej przez Bank na wniosek osoby poszukującej rachunków własnych lub osoby, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku lub podmiotu uprawnionego jednorazowo 15 zł + 23% podatek VAT
  4. Weryfikacja dokumentów potwierdzających zgodność z prawem dewizowym wpłat na rachunki bankowe w walutach wymienialnych nierezydentów jednorazowo od jednego dokumentu potwierdzającego każdy indywidualny tytuł wpłaty 5 zł
  5. Zastrzeżenie dokumentów lub anulowanie zastrzeżenia dokumentów:    
  a) Klienta Banku
  (Osoba fizyczna, która posiada rachunek/produkt lub jest pełnomocnikiem lub osobą upoważnioną do rachunku/produktu w Banku)
  jednorazowo 15 zł
  b) osoby nie związanej z Bankiem 20 zł
  6. Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc tego tytułu
  Opłatę pobiera się od Posiadacza rachunku 
  jednorazowo od wyegzekwowanej kwoty 0,5% nie mniej niż 30 zł
  7. Usługi nietypowe nie przewidziane w niniejszej Taryfie uzgodnione z Klientem  
  (może istnieć konieczność opodatkowania podatkiem VAT jeśli usługi wykraczają poza zakres czynności związanych z prowadzeniem rachunku lub kredytu – w takim przypadku kwota prowizji/opłaty zostanie podwyższona przez Bank o podatek VAT wyliczony wg aktualnie obowiązującej stawki)              
  jednorazowo wg rzeczywistych kosztów Banku lub według umowy, nie mniej niż 10 zł

   

Pobierz taryfę

PDF

Taryfa Opłat i Prowizji Bankowych - osoby fizyczne

(557.24 KB)
PDF

Taryfa Opłat i Prowizji Bankowych - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

(557.24 KB)