Taryfy Opłat i prowizji

Wyciąg z Taryfy opłat i Prowizji prezentuje tryb oraz wysokość pobieranych przez Bank opłat i prowizji
z tytułu obsługi Klientów detalicznych w zakresie produktów będących w ofercie Banku.

 

Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych

 EnveloKontoWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • L.p. Rodzaj czynności/ usługi Tryb pobierania opłaty/ prowizji Wysokość opłaty/ prowizji
  1. OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW PŁATNICZYCH
  1.1. Otwarcie rachunku płatniczego jednorazowo 0,00 zł
  1.2. Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 0,00 zł
  2. POLECENIA PRZELEWU W ZŁOTYCH
  2.1. Polecenie przelewu wewnętrznego (pomiędzy rachunkami płatniczymi prowadzonymi w Banku) zlecone:    
  a) przez usługę bankowości elektronicznej EnveloBank Online od każdego polecenia przelewu 0,00 zł
  b) przez usługę bankowości elektronicznej EnveloBank Mobile 0,00 zł
  c)  w placówce Banku lub w placówce pocztowej 0,00 zł
  d) telefonicznie za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej TELEKONTO przez Konsultanta Contact Centre 0,00 zł
  e) telefonicznie za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej TELEKONTO przez serwis automatyczny IVR 0,00 zł
  2.2. Polecenie przelewu zewnętrznego (na rachunek płatniczy prowadzony w innym banku, za wyjątkiem polecenia przelewu do US) zlecone:    
  a) przez usługę bankowości elektronicznej EnveloBank Online od każdego polecenia przelewu 0,00 zł
  b) przez usługę bankowości elektronicznej EnveloBank Mobile 0,00 zł
  c)  w placówce Banku lub w placówce pocztowej 2,50 zł
  d)  telefonicznie za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej TELEKONTO przez Konsultanta Contact Centre 1,50 zł
  e) telefonicznie za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej TELEKONTO przez serwis automatyczny IVR 0,00 zł
  2.3. Polecenie przelewu do Urzędu Skarbowego zlecone:    
  a) przez usługę bankowości elektronicznej EnveloBank Online od każdego polecenia przelewu 0,00 zł
  b) przez usługę bankowości elektronicznej EnveloBank Mobile 0,00 zł
  c)  w placówce Banku lub w placówce pocztowej 7,00 zł
  d) telefonicznie za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej TELEKONTO przez Konsultanta Contact Centre 7,00 zł
  2.4. Polecenie przelewu realizowane przez system SORBNET2 od każdego polecenia przelewu 20,00 zł
  2.5. Polecenie przelewu natychmiastowego zlecone:    
  a) przez usługę bankowości elektronicznej EnveloBank Online od każdego polecenia przelewu 5,00 zł
  b) przez usługę bankowości elektronicznej EnveloBank Mobile 2,50 zł
  c) telefonicznie za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej TELEKONTO przez Konsultanta Contact Centre 5,00 zł
  3. PRZEKAZ POCZTOWY
  3.1. Przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z rachunku płatniczego za każdy przekaz 7 zł plus poniesiony przez Bank koszt wysyłki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej S.A.
  4. ZLECENIE STAŁE
  4.1. Zdefiniowanie/modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego:    
  a) w usłudze bankowości elektronicznej EnveloBank Online od każdego zlecenia stałego 0,00 zł
  b) w usłudze bankowości elektronicznej EnveloBank Mobile 0,00 zł
  c) w placówce Banku lub w placówce pocztowej 2,50 zł
  d) przez usługę bankowości telefonicznej TELEKONTO przez Konsultanta Contact Centre 2,50 zł
  4.2. Realizacja zlecenia stałego od każdego zlecenia stałego 0,00 zł
  5. POLECENIE ZAPŁATY
  5.1. Zdefiniowanie/odwołanie/modyfikacja polecenia zapłaty lub upoważnienia do obciążania rachunku:    
  a) w usłudze bankowości elektronicznej EnveloBank Online (dotyczy odwołania i modyfikacji) od każdego zdefiniowania/odwołania/modyfikacji 0,00 zł
  b) w usłudze bankowości elektronicznej EnveloBank Mobile (dotyczy odwołania i modyfikacji) 0,00 zł
  c) w placówce Banku lub w placówce pocztowej 2,50 zł
  5.2. Realizacja polecenia zapłaty od każdego wykonanego polecenia 0,00 zł
  6. PRZELEWY W OBROCIE DEWIZOWYM
  6.1. Polecenie przelewu, polecenie przelewu SEPA  lub polecenie przelewu w walucie obcej
  a) na rachunek w innym banku krajowym w systemie SWIFT jednorazowo 0,25%, min. 25 zł, max. 200 zł
  od kwoty przelewu
  b) przelew transgraniczny (za granicę) za pośrednictwem systemu SWIFT
  c) polecenie przelewu SEPA 5,00 zł
  6.2. Polecenie przelewu, polecenie przelewu w walucie obcej przychodzące na rachunek z zagranicy w systemie SWIFT:
  a) na rachunki w Banku
   Opłata nie dotyczy Klientów, których przelew z zagranicy jest mniejszy niż 30 EUR.
  jednorazowo 25,00 zł
  b) na rachunki w innym banku 0,25%, min 25 zł, max. 200 zł
  od kwoty polecenia przelewu
  c) z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych
   Opłata nie dotyczy Klientów, których przelew z zagranicy jest mniejszy niż 30 EUR.
  10,00 zł
  6.3. Anulowanie lub zmiana dyspozycji polecenia przelewu, polecenia przelewu w walucie obcej w systemie SWIFT jeśli:
  a) polecenie przelewu nie zostało jeszcze zrealizowane od każdej złożonej dyspozycji 50,00 zł
  b) polecenie przelewu zostało już zrealizowane 50 zł plus koszty innego Banku
  6.4. Postępowanie wyjaśniające (reklamacja) – na zlecenie Klienta od każdej reklamacji równowartość poniesionych kosztów innego Banku
  6.5. Komunikat SWIFT jednorazowo 20,00 zł
  6.6. Operacje w systemie TARGET2
  a) Polecenie przelewu z zagranicy lub polecenie przelewu z innego banku krajowego jednorazowo 7,00 zł
  b) Telefoniczne/telefaxowe powiadomienie Klienta o otrzymaniu przelewu na jego rzecz – na podstawie stałej dyspozycji Klienta lub dyspozycji wynikającej z komunikatu płatniczego 25,00 zł
  c) Poszukiwanie wpływu na pisemne zlecenie Klienta 50,00 zł plus koszty innego Banku
  d) Wydanie potwierdzenia wykonania przelewu od każdego potwierdzenia 10,00 zł
  7. WPŁATY GOTÓWKI/WYPŁATY GOTÓWKI W ZŁOTYCH
  7.1. Wpłata gotówki w placówce Banku lub placówce pocztowej za każdą wpłatę gotówki 0,00 zł
  7.2.

  Wpłata gotówki za pośrednictwem wpłatomatów sieci Euronet

  (obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku)

  za każdą wpłatę gotówki 0,5% min. 1 zł
  7.3. Wypłata gotówki dokonywana w placówce Banku lub placówce pocztowej za każdą wypłatę gotówki 1,50 zł
  7.4. Dostarczenie Posiadaczowi gotówki pod wskazany adres na podstawie jednorazowego lub cyklicznego zlecenia wypłaty gotówki za każdą wypłatę i dostarczenie gotówki 7,00 zł

   

 EnveloKartaWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Lp. Rodzaj czynności/ usługi Tryb pobierania opłaty/ prowizji Wysokość opłaty/ prowizji
  1. Obsługa karty debetowej miesięcznie
  (opłata pobierana po zakończeniu miesiąca)


  0 zł lub 5 zł
  (opłata 5 zł nie jest pobierana w przypadku spełnienia warunku określonego w pkt. 1.1. a i b łącznie lub warunku określonego w pkt. 1.2.)
  1.1. a) Minimalna kwota łącznych wpływów bezgotówkowych na rachunek w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty za kartę debetową (z wyłączeniem wpływów z rachunków płatniczych prowadzonych dla osób fizycznych przez Bank Pocztowy, w tym w ramach EnveloBanku) 1000 zł
  b) Minimalna liczba płatności bezgotówkowych, w tym transgranicznych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych, dokonanych kartą debetową wydaną do rachunku w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty za kartę debetową 1 szt.
  1.2. Wiek użytkownika karty na koniec miesiąca poprzedzającego pobranie opłaty za kartę debetową poniżej 26 lat
  2. Wypłata gotówki na terenie kraju za każdą transakcję 0 zł
  3. Wypłata gotówki za granicą, w tym transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych 

  Opłata za wypłatę gotówki w bankomacie nie jest pobierana przez Bank od transakcji rozliczonych po włączeniu abonamentu, o którym mowa w pkt 4.
  za każdą transakcję 1% min. 5 zł
  4. Abonament na bezprowizyjne wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów na świecie
  Włączenie lub wyłączenie abonamentu bankomatowego następuje z końcem miesiąca. Opłata nie jest pobierana za karty nie aktywowane.
  miesięcznie
  (opłata pobierana z dołu, za każdą kartę na koniec miesiąca)
  5,00 zł
  5. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back na terenie kraju za każdą transakcję 0,50 zł
  6. Przewalutowanie kwoty transakcji dokonanej w walucie innej niż waluta rachunku,  w tym przewalutowanie na skutek transgranicznej transakcji płatniczej przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych lub transgranicznej transakcji płatniczej przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych za każdą transakcję 0% kwoty transakcji
  7. Sprawdzenie salda w bankomacie za każde sprawdzenie 1,00 zł
  8. Zmiana numeru PIN w bankomacie za każdą zmianę 0,00 zł
  9. Nadanie/Zmiana numeru PIN do karty w usłudze bankowości elektronicznej  EnveloBank Online i EnveloBank Mobile za każde Nadanie/Zmianę 0,00 zł

   

 EnveloKonto OszczędnościoweWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Lp. Rodzaj czynności/ usługi Tryb pobierania opłaty/ prowizji Wysokość opłaty/ prowizji
  1. Otwarcie rachunku płatniczego (oszczędnościowego) jednorazowo 0 zł
  2. Prowadzenie rachunku płatniczego (oszczędnościowego) miesięcznie 0 zł
  3. Wpłata  gotówkowa w placówce Banku lub placówce pocztowej  za każdą wpłatę 0 zł
  4. Wypłata  gotówkowa w placówce Banku lub placówce pocztowej  za każdą wypłatę 10 zł
  5. Polecenie przelewu wewnętrznego1
  (pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Banku) 
  za każde polecenie przelewu 0 zł
  6. Polecenie przelewu zewnętrznego na rachunek prowadzony w innym banku  
  (w tym przelewy do US)
  za każde polecenie przelewu 10 zł
  7. Polecenie przelewu natychmiastowego zleconego:    
  a) przez usługę bankowości elektronicznej EnveloBank Online za każde polecenie przelewu 10 zł
  b) przez usługę bankowości elektronicznej EnveloBank Mobile 10 zł
  c) telefonicznie za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej TELEKONTO przez Konsultanta Contact Centre 10 zł
  8. Polecenie przelewu realizowane systemem SORBNET2 za każde polecenie przelewu 20 zł
  9. Zlecenie stałe za każde wykonane zlecenie stałe 10 zł
  10. Polecenie zapłaty za każde wykonane polecenie zapłaty 10 zł
  11. Przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z rachunku  za każdy przekaz 7 zł plus poniesiony przez Bank koszt wysyłki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej S.A.

   1 We wszystkich kanałach, z zastrzeżeniem, że przez usługę bankowości telefonicznej TELEKONTO za pośrednictwem Konsultanta lub IVR  usługa dostępna tylko dla Klientów posiadających hasło do usługi bankowości telefonicznej TELEKONTO

 Zlecenia, Dyspozycje i Usługi BankoweWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • L.p. Rodzaj czynności/ usługi Tryb pobierania opłaty/ prowizji Wysokość opłaty/ prowizji
  1. USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ I USŁUGI BANKOWOŚCI TELEFONICZNEJ
  1.1. Wysłanie kodu SMS za każde wysłanie 0,00 zł
  1.2. Doładowanie telefonu pre-paid za każde doładowanie 0,00 zł
  1.3. Wygenerowanie i dostarczenie hasła do usługi bankowości telefonicznej TELEKONTO SMS-em jednorazowo 0,00 zł
  1.4. Wygenerowanie i dostarczenie hasła do usługi bankowości telefonicznej TELEKONTO  listem na adres korespondencyjny jednorazowo 7,00 zł
  1.5. Wygenerowanie i dostarczenie SMS-em hasła do usługi bankowości elektronicznej EnveloBank Online oraz jednorazowo przy aktywacji bankowości elektronicznej jednorazowo 0,00 zł
  1.6. Zdefiniowanie / modyfikacja kontrahenta na liście kontrahentów w usłudze bankowości telefonicznej TELEKONTO za każde zdefiniowanie / modyfikację 0,00 zł
  1.7. Zapytanie o saldo rachunku za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej TELEKONTO przez Konsultanta Contact Centre
  Opłata nie dotyczy Posiadaczy, którzy wraz z zapytaniem o saldo składają dyspozycję dotyczącą operacji na rachunku (np. składają polecenia przelewu do realizacji, składają zlecenie stałe, zakładają lokatę, itp.).
  za każde zapytanie 0,00 zł
  2.

  WYCIĄGI Z RACHUNKÓW PŁATNICZYCH
  (dotyczny Klientów, którzy zawarli umowę lub dokonali wyboru formy wyciągu w okresie przed 20.12.2018 r.)

  2.1. Sporządzenie i przesłanie wyciągu miesięcznego w formie elektronicznej za każdy wyciąg 0,00 zł
  2.2. Sporządzenie i przesłanie wyciągu kwartalnego w formie papierowej 0,00 zł
  2.3. Sporządzenie i przesłanie wyciągu miesięcznego w formie papierowej 7,00 zł
  2a.

  WYCIĄGI Z RACHUNKÓW PŁATNICZYCH
  (dotyczny Klientów, którzy zawarli umowę lub dokonali wyboru formy wyciągu w okresie od 20.12.2018 r.)

  2a.1

  a)    udostępnienie wyciągu w placówce Banku lub placówce pocztowej  w formie papierowej

  za każdy wyciag

  0,00 zł

   

  b)    dostarczenie wyciągu miesięcznego na adres e-mail

  za każdy wyciąg

  0,00 zł

  2a.2

  Dostarczenie wyciągu miesięcznego w formie papierowej na adres korespondencyjny

  za każdy wyciąg

  7,00 zł

  3. PEŁNOMOCNICTWA i DYSPOZYCJA NA WYPADEK ŚMIERCI
  3.1. Ustanowienie dyspozycji na wypadek śmierci za każde ustanowienie 7,00 zł
  3.2. Odwołanie / zmiana dyspozycji na wypadek śmierci za każdą/e zmianę/odwołanie 7,00 zł
  3.3. Ustanowienie pełnomocnictwa do rachunku za każde ustanowienie 7,00 zł
  3.4. Odwołanie / zmiana pełnomocnictwa za każdą/e zmianę/odwołanie 7,00 zł
  4. POTWIERDZENIA, ODPISY, ZESTAWIENIA I ZAŚWIADCZENIA
  4.1. Wygenerowanie w bankowości  elektronicznej EnveloBank Online lub EnveloBank Mobile potwierdzenia dokonania transakcji za każde potwierdzenie 0,00 zł
  4.2. Wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia dokonania operacji na  rachunku zleconej drogą korespondencyjną lub telefoniczną jednorazowo 15,00 zł
  4.3. Sporządzenie odpisu:  wyciągu, zestawienia opłat oraz sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych za każdy odpis, zestawienie 15,00 zł
  4.4. Wydanie zaświadczenia  o stanie lokat Klienta za każde zaświadczenie 10,00 zł
  4.5. Wydanie kserokopii dokumentów jednorazowo 10,00 zł
  4.6. Sporządzenie i przekazanie informacji o odmowie realizacji zlecenia płatniczego    
  a) w formie elektronicznej (email) za każde powiadomienie 0,00 zł
  b) w formie sms 0,20 zł
  c) telefonicznie 2,00 zł
  5. ANEKSY
  5.1. Sporządzenie aneksu do umowy rachunku z tytułu zmiany rachunku z indywidualnego na wspólny jednorazowo 20,00 zł
  6. MONITY
  6.1.

  Pisemne upomnienie dotyczące powstania zadłużenia na rachunku płatniczym


  Jako zadłużenie na rachunku płatniczym Bank przyjmuje przekroczenie stanu wolnych środków lub niespłacenie przez Posiadacza/Współposiadaczy w umówionym terminie należnych zobowiązań wynikających z Umowy  w tym opłat i prowizji. Po wystąpieniu zadłużenia w wysokości minimum 30 zł Bank przesyła Posiadaczowi/Współposiadaczom upomnienie jednorazowo listem poleconym.

  za każde upomnienie bez względu na liczbę adresatów, do których jest kierowane nie więcej niż 18 zł

  Opłata na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów obejmująca: przygotowanie pisma i jego wydruk, koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia oraz koszt listu poleconego. 
    W przypadku realizacji więcej niż jednego powiadomienia, opłata jest naliczana nie częściej niż 1 raz w tygodniu. Bank pobiera nie więcej niż 3 opłaty za monit telefoniczny przy jednej zaległości. Bank nie pobiera opłaty, jeśli w tym samym dniu zostało wysłane do Posiadacza/Współposiadaczy upomnienie/wezwanie do spłaty zadłużenia.
  7. POWIADAMIANIE SMS SERWIS SMS
  7.1.

  Powiadamianie SMS Serwis SMS – Pakiet 3 SMS

  Pakiet 3 SMS dostępny jest jednorazowo dla każdego Posiadacza/Współposiadacza i nie jest on odnawialny w kolejnych miesiącach. Po wykorzystaniu pakietu 3 SMS nie będą wysyłane dodatkowe wiadomości SMS wskazane w pkt. 7.4
  jednorazowo 0,00 zł
  7.2.

  Powiadamianie SMS Serwis SMS – Pakiet 15 SMS

  miesięcznie za pakiet, opłata pobierana po zakończeniu okresu rozliczeniowego

   

  Okres rozliczeniowy rozumiany jest jako liczba wszystkich kalendarzowych dni miesiąca, w którym pakiet został uruchomiony/odnowiony, rozpoczynający się od dnia uruchomienia/odnowienia pakietu

  2,49 zł
  7.3.

  Powiadamianie SMS Serwis SMS – Pakiet 40 SMS

  miesięcznie za pakiet, opłata pobierana po zakończeniu okresu rozliczeniowego

   

  Okres rozliczeniowy rozumiany jest jako liczba wszystkich kalendarzowych dni miesiąca, w którym pakiet został uruchomiony/odnowiony, rozpoczynający się od dnia uruchomienia/odnowienia pakietu

   4,99 zł
  7.4.

  Powiadamianie SMS Serwis SMS – dodatkowa wiadomość SMS po wykorzystaniu pakietu

  za każdą wiadomość SMS

  0,20 zł

  W przypadku rezygnacji z pakietu lub zmiany pakietu na inny, przed jego wykorzystaniem w danym okresie rozliczeniowym, opłata za pakiet będzie wyliczona proporcjonalnie do liczby wysłanych wiadomości SMS

   

 Pozostałe Operacje i Usługi BankoweWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • L.p. Rodzaj czynności/ usługi Tryb pobierania opłaty/ prowizji Wysokość opłaty/ prowizji
  1. Przyjęcie i wykonanie dyspozycji klienta dotyczącej blokady środków na rachunku płatniczym jednorazowo 20 zł
  2. Przyjęcie depozytu na zlecenie Klienta jednorazowo 100 zł + 23 % podatek VAT
  3. Przechowywanie depozytu przyjętego na zlecenie Klienta

  UWAGA ! Opłata nie dotyczy depozytów wartościowych składanych z urzędu np. przez instytucje wymiaru sprawiedliwości, urzędy celne itp.
  miesięcznie za każdy rozpoczęty miesiąc 10 zł + 23 % podatek VAT
  4. Przechowywanie depozytu wartościowego, przyjętego na zlecenie Klienta, w postaci papierów wartościowych emitowanych przez Bank miesięcznie od wartości nominalnej papierów wartościowych 0,1 %, jednak nie mniej niż 10 zł za każdy rozpoczęty miesiąc przechowywania + 23% podatek VAT
  5. Wpłata gotówki osób fizycznych na rachunki w innym banku od każdej wpłaty 0,5 %, nie mniej niż 10 zł
  6. Wydanie na życzenie Klienta pisma o charakterze prawnym, zaświadczenia, które nie zostało określone w innych punktach Taryfy jednorazowo 50 zł + 23% podatek VAT
  7. Opłata za udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach w bankach oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, uzyskanej przez Bank na wniosek osoby poszukującej rachunków własnych lub osoby, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku lub podmiotu uprawnionego jednorazowo 15 zł + 23% podatek VAT
  8. Weryfikacja dokumentów potwierdzających zgodność z prawem dewizowym wpłat na rachunki bankowe w walutach wymienialnych nierezydentów jednorazowo od jednego dokumentu potwierdzającego każdy indywidualny tytuł wpłaty 5 zł
  9. Zastrzeżenie dokumentów lub anulowanie zastrzeżenia dokumentów:    
  a) Klienta Banku
  (
  Osoba fizyczna, która posiada rachunek/produkt lub jest pełnomocnikiem lub osobą upoważnioną do rachunku/produktu w Banku)    
  jednorazowo 15 zł
  b) osoby nie związanej z Bankiem 20 zł
  10. Usługi nietypowe nie przewidziane w niniejszej Taryfie uzgodnione z Klientem
  (w zależności od usługi dodatkowej może przy opłacie wystąpić 23% podatek VAT)
  jednorazowo wg rzeczywistych kosztów Banku lub według umowy, nie mniej niż 10 zł

   

Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

 

 EnveloKonto FirmoweWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • L.p. Rodzaj czynności/ usługi Tryb pobierania opłaty/ prowizji Wysokość opłaty/ prowizji
  1. OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW
  1.1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł
  1.2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł
  2. PRZELEWY W ZŁOTYCH
  2.1. Przelew wewnętrzny (z rachunku w Banku na rachunek w Banku) zlecony:
  a) przez EnveloBank Online od każdego przelewu 0 zł
  b) przez EnveloBank Mobile 0 zł
  c)  w placówce Banku lub w placówce pocztowej 5 zł
  d) telefonicznie za pośrednictwem Konsultanta Contact Centre 5 zł
  e) telefonicznie za pośrednictwem serwisu automatycznego IVR 0 zł
  2.2. Przelew zewnętrzny (na rachunek w innym banku, za wyjątkiem przelewu do US) zlecony:
  a) przez EnveloBank Online od każdego przelewu 0 zł
  b) przez EnveloBank Mobile 0 zł
  c)  w placówce Banku lub w placówce pocztowej 10 zł
  d) telefonicznie za pośrednictwem Konsultanta Contact Centre 10 zł
  e) telefonicznie za pośrednictwem serwisu automatycznego IVR 1 zł
  2.3. Przelew do Urzędu Skarbowego zlecony przez:
  a) przez EnveloBank Online od każdego przelewu 0 zł
  b) przez EnveloBank Mobile 0 zł
  c)  w placówce Banku lub w placówce pocztowej 10 zł
  d) telefonicznie za pośrednictwem Konsultanta Contact Centre 10 zł
  2.4. Przelew natychmiastowy (na rachunek w innym banku) zlecony:
  a) przez EnveloBank Online od każdego przelewu 10 zł
  b) przez EnveloBank Mobile 10 zł
  c) telefonicznie za pośrednictwem Konsultanta Contact Centre 10 zł
  2.5. Przelew realizowany systemem SORBNET2 od każdego przelewu 30 zł
  3. STAŁE ZLECENIE PŁATNICZE
  3.1. Realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym banku   0 zł
  3.2. Ustanowienie / modyfikacja / odwołanie zlecenia stałego:    
  a) przez EnveloBank Online od każdego zdefiniowania/odwołania/modyfikacji 0 zł
  b) przez EnveloBank Mobile 0 zł
  c)  w placówce Banku lub w placówce pocztowej 5 zł
  4. POLECENIE ZAPŁATY Z RACHUNKU DŁUŻNIKA
  4.1. Zdefiniowanie/odwołanie/modyfikacja polecenia zapłaty lub upoważnienia do obciążania rachunku:     
  a) w EnveloBank Online od każdego zdefiniowania/odwołania/modyfikacji 5 zł
  b) w EnveloBank Mobile 5 zł
  c) w placówce Banku 5 zł
  4.2. Realizacja polecenia zapłaty od każdego zrealizowanego polecenia 1 zł
  5. PRZELEWY W OBROCIE DEWIZOWYM
  5.1 Przelew za granicę lub przelew w walucie obcej na rachunek w innym banku krajowym (zlecony w placówce Banku)
  Na rachunek w innym banku krajowym w systemie SWIFT jednorazowo równowartość w PLN 0,25% kwoty przelewu min. 25 zł, max. 200 zł 
  Przelew za granicę za pośrednictwem systemu SWIFT
  Na rachunek w innym banku krajowym w systemie SEPA 10 zł
  Przelew transgraniczny (za granicę) za pośrednictwem systemu SEPA
  5.2. Przelew z zagranicy lub przelew w walucie obcej z innego banku krajowego w systemie SWIFT:
  a) na rachunki w Banku
  Opłata nie dotyczy przelewów z zagranicy mniejszych niż 30 EUR.
  jednorazowo 25 zł
  b) na rachunki w innym banku równowartość w PLN 0,25% kwoty przelewu
  min. 25 zł, max. 200 zł
  5.3 Anulowanie lub zmiana dyspozycji przelewu w systemie SWIFT jeśli:
  a) przelew nie został jeszcze zrealizowany od każdej złożonej dyspozycji 25 zł
  b) przelew został już zrealizowany   50 zł plus koszty innego banku
  5.4. Postępowanie wyjaśniające (reklamacja) – na zlecenie Klienta od każdej reklamacji 50 zł plus równowartość poniesionych kosztów innego  banku
  5.5. Komunikat SWIFT jednorazowo 20 zł
  5.6. Operacje w systemie TARGET2
  Przelew z zagranicy lub przelew z innego banku krajowego jednorazowo 0 zł
  Telefoniczne/telefaxowe powiadomienie Klienta o otrzymaniu przelewu na jego rzecz – na podstawie stałej dyspozycji Klienta lub dyspozycji wynikającej z komunikatu płatniczego  jednorazowo 25 zł
  Poszukiwanie wpływu na pisemne zlecenie Klienta jednorazowo 50 zł plus koszty innego banku
  Wydanie potwierdzenia wykonania przelewu od każdego potwierdzenia 3 zł
  6. WPŁATY/WYPŁATY GOTÓWKOWE W ZŁOTYCH
  6.1 Wpłata gotówkowa na rachunek:    
  a)  w placówce Banku za każdą wpłatę 5 zł
  b)  w placówce pocztowej 5 zł
  c) za pośrednictwem wpłatomatów sieci Euronet  za każdą wpłatę  0,7% od kwoty wpłaty nie mniej niż 7 zł 
  6.2. Wpłata gotówkowa w bilonie od kwoty wpłaty w bilonie 1% min. 10 zł
  6.3. Wypłata gotówkowa z rachunku:    
  a)  w placówce Banku za każdą wypłatę 10 zł
  b)  w placówce pocztowej
  6.4 Dostarczenie Posiadaczowi gotówki pod wskazany adres, na podstawie jednorazowego lub cyklicznego zlecenia wypłaty za każdą wypłatę i dostarczenie gotówki 20 zł

   

 EnveloKarta FirmowaWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • L.p. Rodzaj czynności/ usługi Tryb pobierania opłaty/ prowizji Wysokość opłaty/ prowizji
  1. Obsługa karty debetowej miesięcznie
  (opłata pobierana po zakończeniu miesiąca)
  0 zł / 7 zł
  (opłata 7 zł nie jest pobierana w przypadku spełnienia warunku określonego w pkt. 1.1. poniżej)
  1.1 Minimalna wartość transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą w miesiącu poprzedzającym naliczenie opłaty za kartę miesięcznie min. 300 zł
  2. Wypłata gotówki z bankomatów na terenie kraju

  Opłata za wypłatę gotówki w bankomacie nie jest pobierana przez Bank od transakcji rozliczonych po włączeniu abonamentu, o którym mowa w pkt 4.
  za każdą transakcję 2 zł
  3.

  Wypłata gotówki w bankomatach na terenie państw EOG
  Opłata za wypłatę gotówki w bankomacie nie jest pobierana przez Bank od transakcji rozliczonych po włączeniu abonamentu, o którym mowa w pkt 5.

  za każdą transakcję 2 zł
  4.

  Wypłata gotówki w bankomatach za granicą (poza terytorium EOG)

  za każdą transakcję

  Opłata za wypłatę gotówki w bankomacie nie jest pobierana od transakcji rozliczonych po włączeniu abonamentu, o którym mowa w pkt 5.
  1 % minimum 7 zł
  4. Abonament na bezprowizyjne wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju i za granicą
  Włączenie lub wyłączenie abonamentu bankomatowego następuje z końcem miesiąca. Opłata nie jest pobierana za karty nie aktywowane.
  miesięcznie 10 zł
  5. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back na terenie kraju za każdą transakcję 0,00 zł
  6. Przewalutowanie kwoty transakcji dokonanej w walucie innej niż waluta rachunku za każdą transakcję 0,00 zł
  7. Sprawdzenie salda w bankomacie  za każde sprawdzenie 1 zł
  8. Zmiana numeru PIN w bankomacie za każdą zmianę 0,00 zł
  9. Nadanie/Zmiana numeru PIN do karty w EnveloBank Online / EnveloBank Mobile za każde nadanie/zmianę PIN 0,00 zł

   

 Rachunek VATWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • L.p. Rodzaj czynności/ usługi Tryb pobierania opłaty/ prowizji Rachunek VAT
  1. OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW, UDOSTĘPNIANIE USŁUG
  1.1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł
  1.2. Prowadzenie rachunku miesięcznie od każdego rachunku (opłata pobierana po zakończeniu miesiąca) 0 zł
  2. Przelew wewnętrzny w PLN (z rachunku VAT w Banku. na rachunek VAT w Banku):
    a) przez EnveloBank Online od każdego przelewu 0 zł
    b) przez EnveloBank Mobile 0 zł
    c) w placówce Banku lub w placówce pocztowej 5 zł
    d) telefonicznie za pośrednictwem Konsultanta Contact Centre 5 zł
  3. ODPISY Z RACHUNKU, POTWIERDZENIA I INNE
  3.1. Sporządzenie odpisu: obrotów/ operacji na rachunku jednorazowo za każdy miesiąc/ operację 30 zł
  3.2.

  Usługi nietypowe nie przewidziane w niniejszej Taryfie uzgodnione z Klientem

  (może istnieć konieczność opodatkowania podatkiem VAT jeśli, usługi wykraczają poza zakres czynności związanych z prowadzeniem rachunku lub kredytu – w takim przypadku kwota prowizji/opłaty zostanie podwyższona przez Bank o podatek VAT wyliczony wg aktualnie obowiązującej stawki) 

   

  jednorazowo za każdy miesiąc/ operację według rzeczywistych kosztów Banku lub według umowy, nie mniej niż 30 zł

   

   

   

 Firmowe EnveloKonto OszczędnościoweWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • L.p. Rodzaj czynności/ usługi Tryb pobierania opłaty/ prowizji Wysokość opłaty/ prowizji
  1. Otwarcie rachunku  jednorazowo 0 zł
  2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł
  3. Wpłata  gotówkowa w placówce Banku lub placówce pocztowej  za każdą wpłatę 0 zł
  4. Wpłata gotówkowa w bilonie od kwoty wpłaty w bilonie 1% min. 10 zł
  5. Wypłata gotówkowa w placówce Banku lub placówce pocztowej  za każdą wypłatę 1 wypłata w m-cu 0 zł, każda kolejna 10 zł
  6. Przelew wewnętrzny
  (pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Banku) 
  za każdy przelew 0 zł
  7. Przelew zewnętrzny na rachunek prowadzony w innym banku za każdy przelew 10 zł
  8. Przelew natychmiastowy zlecony:    
  a) przez EnveloBank Online za każdy przelew 10 zł
  b) przez EnveloBank Mobile 10 zł
  c) telefonicznie za pośrednictwem Konsultanta Contact Centre 10 zł
  9. Zlecenie realizowane systemem SORBNET za każdy przelew 30 zł
  10. Stałe zlecenie płatnicze  za każde wykonane zlecenie 10 zł
  11. Polecenie zapłaty  za każde wykonane polecenie 10 zł
  12. Dostarczenie Posiadaczowi gotówki pod wskazany adres na podstawie jednorazowego lub cyklicznego zlecenia wypłaty za każdą wypłatę 20 zł

   

 Zlecenia, Dyspozycje i UsługiWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • L.p. Rodzaj czynności/ usługi Tryb pobierania opłaty/ prowizji Wysokość opłaty/ prowizji
  1. USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ: 
  1.1. Wysłanie kodu SMS za każde wysłanie 0,00 zł
  1.2. Doładowanie telefonu pre-paid za każde doładowanie 0,00 zł
  1.3. Wygenerowanie i dostarczenie hasła do usługi TELEKONTO  SMS-em jednorazowo 0,00 zł
  1.4. Wygenerowanie i dostarczenie hasła do usługi TELEKONTO  listem na adres korespondencyjny jednorazowo 9,00 zł
  1.5.

  Wygenerowanie i dostarczenie SMS-em hasła do EnveloBank Online /oraz jednorazowo przy aktywacji EnveloBank Mobile  

  jednorazowo 0,00 zł
  1.6. Zdefiniowanie / modyfikacja kontrahenta na liście kontrahentów w Deklaracji TELEKONTA  za każde zdefiniowanie / modyfikację 0,00 zł
  2. WYCIĄGI Z RACHUNKÓW
  2.1. Sporządzenie i przesłanie wyciągu miesięcznego w formie elektronicznej za każdy wyciąg 0,00 zł
  2.2. Sporządzenie i przesłanie wyciągu kwartalnego w formie papierowej  za każdy wyciąg 0,00 zł
  2.3. Sporządzenie i przesłanie wyciągu miesięcznego w formie papierowej  za każdy wyciąg 7,00 zł
  3. PEŁNOMOCNICTWA 
  3.1. Ustanowienie pełnomocnictwa do rachunku za każde ustanowienie 15,00 zł
  3.2. Odwołanie / zmiana pełnomocnictwa za każde odwołanie 15,00 zł
  4. POTWIERDZENIA, ODPISY I ZAŚWIADCZENIA
  4.1. Wygenerowanie w bankowości EnveloBank Online i EnveloBank Mobile potwierdzenia dokonania transakcji za każde potwierdzenie 0,00 zł
  4.2. Sporządzenie odpisu obrotów/ wyciągu/ transakcji na rachunku za każdy odpis 30,00 zł
  5. ANEKSY
  5.1 Sporządzenie aneksu do umowy rachunku jednorazowo 50,00 zł
  6. MONITY
  6.1 Wysłanie zawiadomienia o przekroczeniu stanu rachunku/ Wysłanie wezwania do spłaty niedoboru z tytułu przekroczenia stanu rachunku jednorazowo 18,00 zł
  7. POWIADAMIANIE SMS SERWIS SMS
  7.1. Powiadamianie SMS Serwis SMS - pakiet 15 SMS

  miesięcznie za pakiet, opłata pobierana po zakończeniu okresu rozliczeniowego

   

  Okres rozliczeniowy rozumiany jest jako liczba wszystkich kalendarzowych dni miesiąca, w którym pakiet został uruchomiony/odnowiony, rozpoczynający się od dnia uruchomienia/odnowienia pakietu
  2,49 zł
  7.2 Powiadamianie SMS Serwis SMS - pakiet 50 SMS

  miesięcznie za pakiet, opłata pobierana po zakończeniu okresu rozliczeniowego

   

  Okres rozliczeniowy rozumiany jest jako liczba wszystkich kalendarzowych dni miesiąca, w którym pakiet został uruchomiony/odnowiony, rozpoczynający się od dnia uruchomienia/odnowienia pakietu

   7,99 zł
  7.3. Powiadamianie SMS Serwis SMS - pakiet 100 SMS

  miesięcznie za pakiet, opłata pobierana po zakończeniu okresu rozliczeniowego

   

  Okres rozliczeniowy rozumiany jest jako liczba wszystkich kalendarzowych dni miesiąca, w którym pakiet został uruchomiony/odnowiony, rozpoczynający się od dnia uruchomienia/odnowienia pakietu

   12,99 zł
  7.4 Dodatkowe wiadomości SMS po wykorzystaniu pakietu

  za każdą wiadomość SMS

  0,20 zł
  7.5

  W przypadku rezygnacji z pakietu lub zmiany pakietu na inny, przed jego wykorzystaniem w danym okresie rozliczeniowym, opłata za pakiet będzie wyliczona proporcjonalnie do liczby wysłanych SMS.

   

 Pozostałe Operacje i Usługi BankoweWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • L.p. Rodzaj czynności/ usługi Tryb pobierania opłaty/ prowizji Wysokość opłaty/ prowizji
  1. Realizacja dyspozycji dotyczącej blokady środków na koncie z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych przez Posiadacza jednorazowo 50 zł
  2. Wydanie na życzenie Klienta pisma o charakterze prawnym, zaświadczenia, które nie zostało określone w innych punktach Taryfy jednorazowo 50 zł + 23% podatek VAT
  3. Opłata za udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach w bankach oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, uzyskanej przez Bank na wniosek osoby poszukującej rachunków własnych lub osoby, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku lub podmiotu uprawnionego jednorazowo 30 zł
  4. Weryfikacja dokumentów potwierdzających zgodność z prawem dewizowym wpłat na rachunki bankowe w walutach wymienialnych nierezydentów jednorazowo od jednego dokumentu potwierdzającego każdy indywidualny tytuł wpłaty 5 zł
  5. Zastrzeżenie dokumentów lub anulowanie zastrzeżenia dokumentów:    
  a) Klienta Banku
  (Osoba fizyczna, która posiada rachunek/produkt lub jest pełnomocnikiem lub osobą upoważnioną do rachunku/produktu w Banku)
  jednorazowo 15 zł
  b) osoby nie związanej z Bankiem 20 zł
  6. Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc tego tytułu
  Opłatę pobiera się od Posiadacza rachunku 
  jednorazowo od wyegzekwowanej kwoty 0,5% nie mniej niż 30 zł
  7. Usługi nietypowe nie przewidziane w niniejszej Taryfie uzgodnione z Klientem  
  (może istnieć konieczność opodatkowania podatkiem VAT jeśli usługi wykraczają poza zakres czynności związanych z prowadzeniem rachunku lub kredytu – w takim przypadku kwota prowizji/opłaty zostanie podwyższona przez Bank o podatek VAT wyliczony wg aktualnie obowiązującej stawki)              
  jednorazowo wg rzeczywistych kosztów Banku lub według umowy, nie mniej niż 10 zł

   

Pobierz dokumenty

PDF

Taryfa Opłat i Prowizji Bankowych - osoby fizyczne

(451.07 KB)
PDF

Taryfa Opłat i Prowizji Bankowych - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, obowiązująca od 1 lipca 2020 r.

(335.5 KB)
PDF

Taryfa Opłat i Prowizji Bankowych - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, obowiązująca od 15 grudnia 2019 r. do 30.06.2020 r.

(683.74 KB)
PDF

Taryfa Opłat i Prowizji Bankowych - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, obowiązująca do 14 grudnia 2019 r.

(655.52 KB)
PDF

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym - EnveloKonto, obowiązujący od 15 grudnia 2019 r.

(544.27 KB)
PDF

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym - EnveloKonto

(2.23 MB)
PDF

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym - EnveloKonto Oszczędnościowe, obowiązujący od 15 grudnia 2019 r.

(531.18 KB)
PDF

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym - EnveloKonto Oszczędnościowe

(1.98 MB)