Taryfy Opłat i prowizji

Wyciąg z Taryfy opłat i Prowizji prezentuje tryb oraz wysokość pobieranych przez Bank opłat i prowizji
z tytułu obsługi Klientów detalicznych w zakresie produktów będących w ofercie Banku.

 

Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych

 Konto w Porządku StartWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Konto w Porządku Start 1)

  L.p.

  Rodzaj Czynności/ Usługi

  Tryb pobierania opłaty/prowizji

  Konto w Porządku Start

  1.

  PROWADZENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO

  1.1

  Opłata za prowadzenie rachunku płatniczego

  miesięcznie
  (opłata pobierana
  na początku
  kolejnego miesiąca)

   


  0 zł  2.

  POLECENIA PRZELEWU, ZLECENIA STAŁE I POLECENIA ZAPŁATY

  2.1

  Polecenie przelewu 2), realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej / usługę bankowości telefonicznej 7) (IVR)

  od każdego polecenia przelewu

  0 zł

  b) usługę bankowości telefonicznej 7) (konsultant)

  2 zł

  c) Placówkę Banku lub Poczty Polskiej / drogą korespondencyjną

  3 zł

  2.2

  Polecenie przelewu SEPA realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej 7)

  od każdego polecenia przelewu

   

  0 zł

  b) Placówkę Banku/drogą korespondencyjną

  3 zł

  2.3

  Polecenie przelewu natychmiastowego w złotych na rachunek w innym banku, realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej (mobilnej) 7)

  od każdego polecenia przelewu

   

   

  0 zł

  b) usługę bankowości elektronicznej / usługę bankowości telefonicznej 7) (IVR)

  5 zł

  c) usługę bankowości telefonicznej (konsultant)

  5 zł

  2.4

  Polecenie przelewu do Urzędu Skarbowego realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej 7)

  od każdego polecenia przelewu

  0 zł

  b) usługę bankowości telefonicznej 7) (konsultant)

  7 zł

  c) Placówkę Banku lub Poczty Polskiej / drogą korespondencyjną

  7 zł

  2.5

  Przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z rachunku płatniczego

  od każdego przekazu

  7 zł plus poniesiony przez Bank koszt wysyłki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej S.A.6)

  2.6

  Polecenie przelewu realizowane systemem SORBNET

  od każdego polecenia przelewu

  20 zł

  2.7

  Złożenie/ modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego, realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej 7)

  od każdego zlecenia

  0 zł

  b) Placówkę Banku lub Poczty Polskiej/ drogą korespondencyjną/ usługę bankowości telefonicznej 7) (konsultant)

  2,5 zł

  2.8

  Złożenie/ modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty dłużnika, realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej 7) (tylko zawieszenie i odwołanie)

  od każdego zlecenia

  0 zł

  b) Placówkę Banku lub Poczty Polskiej/ drogą korespondencyjną

  2,5 zł

  3.

  WYPŁATY GOTÓWKI W ZŁ

  3.1

  Dostarczenie Posiadaczowi gotówki pod wskazany adres na podstawie jednorazowego lub cyklicznego zlecenia wypłaty

  za każdą wypłatę i dostarczenie gotówki

  7 zł

  4.

  USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 7)/ TELEFONICZNEJ7)

  4.1

  Wygenerowanie i dostarczenie hasła do usługi bankowości telefonicznej lub usługi bankowości elektronicznej 7) listem na adres korespondencyjny

  jednorazowo

  7 zł

  4.2

  Zapytanie o saldo rachunku za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej (konsultant) 3)

  za każde zapytanie

  7 zł

  5.

  WYCIĄGI Z RACHUNKU PŁATNICZEGO, ODPISY, POWIADOMIENIA, UPOMNIENIA, ZESTAWIENIA

  5.1

   

  a) Udostępnienie wyciągu w placówce Banku lub placówce pocztowej w formie papierowej

  za każdy wyciąg

  0 zł

  b) Dostarczenie wyciągu miesięcznego na adres e-mail

  0 zł

  5.2

  Dostarczenie wyciągu miesięcznego w formie papierowej na adres korespondencyjny

  za każdy wyciąg

  7 zł

  5.3

  Sporządzenie odpisu: wyciągu, zestawienia opłat oraz sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

  za każdy odpis, zestawienie

  15 zł

  5.4

  Pisemne upomnienie dotyczące powstania zadłużenia na rachunku płatniczym 4)

  za każde upomnienie/ wezwanie bez względu na liczbę adresatów, do których jest kierowane

  nie więcej niż 18 zł 5)

  5.5

  Sporządzenie i przekazanie informacji o odmowie realizacji zlecenia płatniczego:

  a) w formie elektronicznej (email)

  za każde powiadomienie

  0 zł

  b) w formie sms

  0,20 zł

  c) telefonicznie

  2 zł

  d) w formie papierowej

  7 zł

  6.

  INNE

  6.1

  Ustanowienie/odwołanie odwołanie pełnomocnictwa do rachunku płatniczego

  za każde ustanowienie/odwołanie

  7 zł

  6.2

  Ustanowienie/odwołanie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

  za każde ustanowienie/odwołanie

  9 zł

  6.3

  Sporządzenie aneksu do umowy rachunku z tytułu zmiany rachunku płatniczego z indywidualnego na wspólny

  jednorazowo

  20 zł

  6.4

  Wydanie dokumentów płatniczych i/lub kopert

  za każdą przesyłkę

  7 zł

  6.5

  Zastrzeżenie formularzy płatniczych

  za każde zastrzeżenie

  7 zł

  6.6

  Przyjęcie i wykonanie dyspozycji Posiadacza rachunku dotyczącej blokady środków na rachunku płatniczym

  jednorazowo

  20 zł

   

   

  1) Rachunek płatniczy z różnymi wariantami cenowymi, który przeznaczony jest dla poszczególnych grup wiekowych Posiadacza:

  - Konto w Porządku Start – wyłącznie dla osób w wieku od 13 do 25 lat,

  - Konto w Porządku – wyłącznie dla osób w wieku od 26 do 64 lat,

  - Konto w Porządku Plus – wyłącznie dla osób, które osiągnęły wiek 65 lat i więcej.

  W przypadku rachunków indywidualnych, począwszy od pierwszego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu w którym Posiadacz spełnił kryterium wieku, Posiadacza obowiązują opłaty i prowizje określone dla wariantu cenowego odpowiedniego dla wieku Posiadacza.

  W przypadku rachunków wspólnych, Współposiadaczy obowiązują opłaty i prowizje określone dla wariantu cenowego wg wieku młodszego Posiadacza. Począwszy od pierwszego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym obaj Posiadacze spełnili kryterium wieku, Posiadaczy obowiązują opłaty i prowizje określone dla wariantu cenowego odpowiedniego dla wieku obu Posiadaczy. W każdym przypadku Posiadacze mogą zdecydować o wyborze wariantu cenowego odpowiedniego dla wieku starszego Posiadacza.

  Szczegółowe zasady otwierania i prowadzenia rachunku płatniczego znajdują się w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A.

  2) Nie dotyczy poleceń przelewów pomiędzy rachunkami płatniczymi prowadzonymi w Banku.

  3) Opłata nie dotyczy Posiadaczy, którzy wraz z zapytaniem o saldo składają dyspozycję dotyczącą operacji na rachunku płatniczym (np. składają polecenia przelewu do realizacji, składają zlecenie stałe, zakładają lokatę, itp.). Opłata nie jest pobierana w przypadku zapytania o saldo rachunku płatniczego z zajęciem środków przez komornika lub inną instytucję upoważnioną do zajęcia środków na rachunku.

  4) Jako zadłużenie na rachunku płatniczym Bank przyjmuje przekroczenie stanu wolnych środków lub niespłacenie przez Posiadacza/Współposiadaczy w umówionym terminie należnych zobowiązań wynikających z Umowy w tym opłat i prowizji. Po wystąpieniu zadłużenia w wysokości minimum 30 zł Bank przesyła Posiadaczowi/Współposiadaczom upomnienie jednorazowo listem poleconym.

  5) Opłata na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów obejmująca: przygotowanie pisma i jego wydruk, koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia oraz koszt listu poleconego.

  6) Cennik Poczty Polskiej S.A. dostępny jest na stronie internetowej www.poczta-polska.pl oraz w placówkach pocztowych.

  7) Nazwy handlowe serwisów internetowych, aplikacji mobilnej i usługi bankowości telefonicznej oraz zakres ich funkcjonalności Bank udostępnia w Komunikacie

 Konto w PorządkuWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Konto w Porządku 1)

  L.p.

  Rodzaj Czynności/ Usługi

  Tryb pobierania opłaty/prowizji

  Konto w Porządku

  1.

  PROWADZENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO

  1.1

  Opłata za prowadzenie rachunku płatniczego

  miesięcznie
  (opłata pobierana
  na początku
  kolejnego miesiąca)

   


  0 zł / 7,99 zł
  Opłata 7,99 zł nie jest pobierana w przypadku spełnienia warunku określonego w pkt. 1.2

  1.2

  Warunek zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku

  wydanie karty debetowej do rachunku płatniczego

  2.

  POLECENIA PRZELEWU, ZLECENIA STAŁE I POLECENIA ZAPŁATY

  2.1

  Polecenie przelewu 2), realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej / usługę bankowości telefonicznej 7) (IVR)

  od każdego polecenia przelewu

  0 zł

  b) usługę bankowości telefonicznej 7) (konsultant)

  2 zł

  c) Placówkę Banku lub Poczty Polskiej / drogą korespondencyjną

  3 zł

  2.2

  Polecenie przelewu SEPA realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej 7)

  od każdego polecenia przelewu

   

  0 zł

  b) Placówkę Banku/drogą korespondencyjną

  3 zł

  2.3

  Polecenie przelewu natychmiastowego w złotych na rachunek w innym banku, realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej (mobilnej) 7)

  od każdego polecenia przelewu

   

   

  2 zł

  b) usługę bankowości elektronicznej / usługę bankowości telefonicznej 7) (IVR)

  5 zł

  c) usługę bankowości telefonicznej (konsultant)

  5 zł

  2.4

  Polecenie przelewu do Urzędu Skarbowego realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej 7)

  od każdego polecenia przelewu

  0 zł

  b) usługę bankowości telefonicznej 7) (konsultant)

  7 zł

  c) Placówkę Banku lub Poczty Polskiej / drogą korespondencyjną

  7 zł

  2.5

  Przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z rachunku płatniczego

  od każdego przekazu

  7 zł plus poniesiony przez Bank koszt wysyłki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej S.A.6)

  2.6

  Polecenie przelewu realizowane systemem SORBNET

  od każdego polecenia przelewu

  20 zł

  2.7

  Złożenie/ modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego, realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej 7)

  od każdego zlecenia

  0 zł

  b) Placówkę Banku lub Poczty Polskiej/ drogą korespondencyjną/ usługę bankowości telefonicznej 7) (konsultant)

  2,5 zł

  2.8

  Złożenie/ modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty dłużnika, realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej 7) (tylko zawieszenie i odwołanie)

  od każdego zlecenia

  0 zł

  b) Placówkę Banku lub Poczty Polskiej/ drogą korespondencyjną

  2,5 zł

  3.

  WYPŁATY GOTÓWKI W ZŁ

  3.1

  Dostarczenie Posiadaczowi gotówki pod wskazany adres na podstawie jednorazowego lub cyklicznego zlecenia wypłaty

  za każdą wypłatę i dostarczenie gotówki

  7 zł

  4.

  USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 7)/ TELEFONICZNEJ7)

  4.1

  Wygenerowanie i dostarczenie hasła do usługi bankowości telefonicznej lub usługi bankowości elektronicznej 7) listem na adres korespondencyjny

  jednorazowo

  7 zł

  4.2

  Zapytanie o saldo rachunku za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej (konsultant) 3)

  za każde zapytanie

  7 zł

  5.

  WYCIĄGI Z RACHUNKU PŁATNICZEGO, ODPISY, POWIADOMIENIA, UPOMNIENIA, ZESTAWIENIA

  5.1

   

  a) Udostępnienie wyciągu w placówce Banku lub placówce pocztowej w formie papierowej

  za każdy wyciąg

  0 zł

  b) Dostarczenie wyciągu miesięcznego na adres e-mail

  0 zł

  5.2

  Dostarczenie wyciągu miesięcznego w formie papierowej na adres korespondencyjny

  za każdy wyciąg

  7 zł

  5.3

  Sporządzenie odpisu: wyciągu, zestawienia opłat oraz sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

  za każdy odpis, zestawienie

  15 zł

  5.4

  Pisemne upomnienie dotyczące powstania zadłużenia na rachunku płatniczym 4)

  za każde upomnienie/ wezwanie bez względu na liczbę adresatów, do których jest kierowane

  nie więcej niż 18 zł 5)

  5.5

  Sporządzenie i przekazanie informacji o odmowie realizacji zlecenia płatniczego:

  a) w formie elektronicznej (email)

  za każde powiadomienie

  0 zł

  b) w formie sms

  0,20 zł

  c) telefonicznie

  2 zł

  d) w formie papierowej

  7 zł

  6.

  INNE

  6.1

  Ustanowienie/odwołanie odwołanie pełnomocnictwa do rachunku płatniczego

  za każde ustanowienie/odwołanie

  7 zł

  6.2

  Ustanowienie/odwołanie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

  za każde ustanowienie/odwołanie

  9 zł

  6.3

  Sporządzenie aneksu do umowy rachunku z tytułu zmiany rachunku płatniczego z indywidualnego na wspólny

  jednorazowo

  20 zł

  6.4

  Wydanie dokumentów płatniczych i/lub kopert

  za każdą przesyłkę

  7 zł

  6.5

  Zastrzeżenie formularzy płatniczych

  za każde zastrzeżenie

  7 zł

  6.6

  Przyjęcie i wykonanie dyspozycji Posiadacza rachunku dotyczącej blokady środków na rachunku płatniczym

  jednorazowo

  20 zł

   

   

  1) Rachunek płatniczy z różnymi wariantami cenowymi, który przeznaczony jest dla poszczególnych grup wiekowych Posiadacza:

  - Konto w Porządku Start – wyłącznie dla osób w wieku od 13 do 25 lat,

  - Konto w Porządku – wyłącznie dla osób w wieku od 26 do 64 lat,

  - Konto w Porządku Plus – wyłącznie dla osób, które osiągnęły wiek 65 lat i więcej.

  W przypadku rachunków indywidualnych, począwszy od pierwszego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu w którym Posiadacz spełnił kryterium wieku, Posiadacza obowiązują opłaty i prowizje określone dla wariantu cenowego odpowiedniego dla wieku Posiadacza.

  W przypadku rachunków wspólnych, Współposiadaczy obowiązują opłaty i prowizje określone dla wariantu cenowego wg wieku młodszego Posiadacza. Począwszy od pierwszego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym obaj Posiadacze spełnili kryterium wieku, Posiadaczy obowiązują opłaty i prowizje określone dla wariantu cenowego odpowiedniego dla wieku obu Posiadaczy. W każdym przypadku Posiadacze mogą zdecydować o wyborze wariantu cenowego odpowiedniego dla wieku starszego Posiadacza.

  Szczegółowe zasady otwierania i prowadzenia rachunku płatniczego znajdują się w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A.

  2) Nie dotyczy poleceń przelewów pomiędzy rachunkami płatniczymi prowadzonymi w Banku.

  3) Opłata nie dotyczy Posiadaczy, którzy wraz z zapytaniem o saldo składają dyspozycję dotyczącą operacji na rachunku płatniczym (np. składają polecenia przelewu do realizacji, składają zlecenie stałe, zakładają lokatę, itp.). Opłata nie jest pobierana w przypadku zapytania o saldo rachunku płatniczego z zajęciem środków przez komornika lub inną instytucję upoważnioną do zajęcia środków na rachunku.

  4) Jako zadłużenie na rachunku płatniczym Bank przyjmuje przekroczenie stanu wolnych środków lub niespłacenie przez Posiadacza/Współposiadaczy w umówionym terminie należnych zobowiązań wynikających z Umowy w tym opłat i prowizji. Po wystąpieniu zadłużenia w wysokości minimum 30 zł Bank przesyła Posiadaczowi/Współposiadaczom upomnienie jednorazowo listem poleconym.

  5) Opłata na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów obejmująca: przygotowanie pisma i jego wydruk, koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia oraz koszt listu poleconego.

  6) Cennik Poczty Polskiej S.A. dostępny jest na stronie internetowej www.poczta-polska.pl oraz w placówkach pocztowych.

  7) Nazwy handlowe serwisów internetowych, aplikacji mobilnej i usługi bankowości telefonicznej oraz zakres ich funkcjonalności Bank udostępnia w Komunikacie

 Konto w Porządku PlusWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Konto w Porządku Plus 1)

  L.p.

  Rodzaj Czynności/ Usługi

  Tryb pobierania opłaty/prowizji

  Konto w Porządku Plus

  1.

  PROWADZENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO

  1.1

  Opłata za prowadzenie rachunku płatniczego

  miesięcznie
  (opłata pobierana
  na początku
  kolejnego miesiąca)

   


  0 zł / 7,99 zł
  Opłata 7,99 zł nie jest pobierana w przypadku spełnienia warunku określonego w pkt. 1.2

  1.2

  Warunek zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku

  wydanie karty debetowej do rachunku płatniczego lub miesięczny wpływ świadczenia z ZUS

  2.

  POLECENIA PRZELEWU, ZLECENIA STAŁE I POLECENIA ZAPŁATY

  2.1

  Polecenie przelewu 2), realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej / usługę bankowości telefonicznej 7) (IVR)

  od każdego polecenia przelewu

  0 zł

  b) usługę bankowości telefonicznej 7) (konsultant)

  2 zł

  c) Placówkę Banku lub Poczty Polskiej / drogą korespondencyjną

  3 zł

  2.2

  Polecenie przelewu SEPA realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej 7)

  od każdego polecenia przelewu

   

  0 zł

  b) Placówkę Banku/drogą korespondencyjną

  3 zł

  2.3

  Polecenie przelewu natychmiastowego w złotych na rachunek w innym banku, realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej (mobilnej) 7)

  od każdego polecenia przelewu

   

   

  2 zł

  b) usługę bankowości elektronicznej / usługę bankowości telefonicznej 7) (IVR)

  5 zł

  c) usługę bankowości telefonicznej (konsultant)

  5 zł

  2.4

  Polecenie przelewu do Urzędu Skarbowego realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej 7)

  od każdego polecenia przelewu

  0 zł

  b) usługę bankowości telefonicznej 7) (konsultant)

  7 zł

  c) Placówkę Banku lub Poczty Polskiej / drogą korespondencyjną

  7 zł

  2.5

  Przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z rachunku płatniczego

  od każdego przekazu

  7 zł plus poniesiony przez Bank koszt wysyłki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej S.A.6)

  2.6

  Polecenie przelewu realizowane systemem SORBNET

  od każdego polecenia przelewu

  20 zł

  2.7

  Złożenie/ modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego, realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej 7)

  od każdego zlecenia

  0 zł

  b) Placówkę Banku lub Poczty Polskiej/ drogą korespondencyjną/ usługę bankowości telefonicznej 7) (konsultant)

  2,5 zł

  2.8

  Złożenie/ modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty dłużnika, realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej 7) (tylko zawieszenie i odwołanie)

  od każdego zlecenia

  0 zł

  b) Placówkę Banku lub Poczty Polskiej/ drogą korespondencyjną

  2,5 zł

  3.

  WYPŁATY GOTÓWKI W ZŁ

  3.1

  Dostarczenie Posiadaczowi gotówki pod wskazany adres na podstawie jednorazowego lub cyklicznego zlecenia wypłaty

  za każdą wypłatę i dostarczenie gotówki

  7 zł

  4.

  USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 7)/ TELEFONICZNEJ7)

  4.1

  Wygenerowanie i dostarczenie hasła do usługi bankowości telefonicznej lub usługi bankowości elektronicznej 7) listem na adres korespondencyjny

  jednorazowo

  7 zł

  4.2

  Zapytanie o saldo rachunku za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej (konsultant) 3)

  za każde zapytanie

  7 zł

  5.

  WYCIĄGI Z RACHUNKU PŁATNICZEGO, ODPISY, POWIADOMIENIA, UPOMNIENIA, ZESTAWIENIA

  5.1

   

  a) Udostępnienie wyciągu w placówce Banku lub placówce pocztowej w formie papierowej

  za każdy wyciąg

  0 zł

  b) Dostarczenie wyciągu miesięcznego na adres e-mail

  0 zł

  5.2

  Dostarczenie wyciągu miesięcznego w formie papierowej na adres korespondencyjny

  za każdy wyciąg

  7 zł

  5.3

  Sporządzenie odpisu: wyciągu, zestawienia opłat oraz sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

  za każdy odpis, zestawienie

  15 zł

  5.4

  Pisemne upomnienie dotyczące powstania zadłużenia na rachunku płatniczym 4)

  za każde upomnienie/ wezwanie bez względu na liczbę adresatów, do których jest kierowane

  nie więcej niż 18 zł 5)

  5.5

  Sporządzenie i przekazanie informacji o odmowie realizacji zlecenia płatniczego:

  a) w formie elektronicznej (email)

  za każde powiadomienie

  0 zł

  b) w formie sms

  0,20 zł

  c) telefonicznie

  2 zł

  d) w formie papierowej

  7 zł

  6.

  INNE

  6.1

  Ustanowienie/odwołanie odwołanie pełnomocnictwa do rachunku płatniczego

  za każde ustanowienie/odwołanie

  7 zł

  6.2

  Ustanowienie/odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci

  za każde ustanowienie/odwołanie

  9 zł

  6.3

  Sporządzenie aneksu do umowy rachunku z tytułu zmiany rachunku płatniczego z indywidualnego na wspólny

  jednorazowo

  20 zł

  6.4

  Wydanie dokumentów płatniczych i/lub kopert

  za każdą przesyłkę

  7 zł

  6.5

  Zastrzeżenie formularzy płatniczych

  za każde zastrzeżenie

  7 zł

  6.6

  Przyjęcie i wykonanie dyspozycji Posiadacza rachunku dotyczącej blokady środków na rachunku płatniczym

  jednorazowo

  20 zł

   

   

  1) Rachunek płatniczy z różnymi wariantami cenowymi, który przeznaczony jest dla poszczególnych grup wiekowych Posiadacza:

  - Konto w Porządku Start – wyłącznie dla osób w wieku od 13 do 25 lat,

  - Konto w Porządku – wyłącznie dla osób w wieku od 26 do 64 lat,

  - Konto w Porządku Plus – wyłącznie dla osób, które osiągnęły wiek 65 lat i więcej.

  W przypadku rachunków indywidualnych, począwszy od pierwszego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu w którym Posiadacz spełnił kryterium wieku, Posiadacza obowiązują opłaty i prowizje określone dla wariantu cenowego odpowiedniego dla wieku Posiadacza.

  W przypadku rachunków wspólnych, Współposiadaczy obowiązują opłaty i prowizje określone dla wariantu cenowego wg wieku młodszego Posiadacza. Począwszy od pierwszego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym obaj Posiadacze spełnili kryterium wieku, Posiadaczy obowiązują opłaty i prowizje określone dla wariantu cenowego odpowiedniego dla wieku obu Posiadaczy. W każdym przypadku Posiadacze mogą zdecydować o wyborze wariantu cenowego odpowiedniego dla wieku starszego Posiadacza.

  Szczegółowe zasady otwierania i prowadzenia rachunku płatniczego znajdują się w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A.

  2) Nie dotyczy poleceń przelewów pomiędzy rachunkami płatniczymi prowadzonymi w Banku.

  3) Opłata nie dotyczy Posiadaczy, którzy wraz z zapytaniem o saldo składają dyspozycję dotyczącą operacji na rachunku płatniczym (np. składają polecenia przelewu do realizacji, składają zlecenie stałe, zakładają lokatę, itp.). Opłata nie jest pobierana w przypadku zapytania o saldo rachunku płatniczego z zajęciem środków przez komornika lub inną instytucję upoważnioną do zajęcia środków na rachunku.

  4) Jako zadłużenie na rachunku płatniczym Bank przyjmuje przekroczenie stanu wolnych środków lub niespłacenie przez Posiadacza/Współposiadaczy w umówionym terminie należnych zobowiązań wynikających z Umowy w tym opłat i prowizji. Po wystąpieniu zadłużenia w wysokości minimum 30 zł Bank przesyła Posiadaczowi/Współposiadaczom upomnienie jednorazowo listem poleconym.

  5) Opłata na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów obejmująca: przygotowanie pisma i jego wydruk, koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia oraz koszt listu poleconego.

  6) Cennik Poczty Polskiej S.A. dostępny jest na stronie internetowej www.poczta-polska.pl oraz w placówkach pocztowych.

  7) Nazwy handlowe serwisów internetowych, aplikacji mobilnej i usługi bankowości telefonicznej oraz zakres ich funkcjonalności Bank udostępnia w Komunikacie

 Karta płatnicza do kontaWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Karta płatnicza

  L.p.

  Rodzaj Czynności/ Usługi

  Tryb pobierania opłaty/prowizji

  Konto w Porządku Start

  Konto w Porządku

  Konto w Porządku Plus

  Pocztowy Rachunek Podstawowy

  1.

  Obsługa karty debetowej

  miesięcznie
  (opłata pobierana po zakończeniu miesiąca)

  0 zł

  0 zł / 6,99 zł
  (opłata 6,99 zł nie jest pobierana w przypadku spełnienia warunku określonego w pkt. 1.1)

  0 zł / 6,99 zł
  (opłata 6,99 zł nie jest pobierana w przypadku spełnienia warunku określonego w pkt. 1.1)

  0 zł 10)

  1.1.

  Suma kwot transakcji bezgotówkowych dokonanych w danym miesiącu kalendarzowym, w tym transgranicznych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

  miesięcznie

  -

  min. 300 zł

  min. 300 zł

  -

  2.

  Sprawdzenie salda w bankomacie

  za każde sprawdzenie

  1 zł

  1 zł

  1 zł

  1 zł

  3.

  Zmiana numeru PIN w bankomacie

  za każdą zmianę

  1 zł

  1 zł

  1 zł

  0 zł

  4.

  Wydanie kolejnego numeru PIN do karty debetowej korespondencyjnie

  od każdy PIN

  5 zł

  5 zł

  5 zł

  5 zł

  5.

  Nadanie/zmiana numeru PIN do karty w usłudze bankowości elektronicznej 11)

  za każde nadanie/zmianę

  0 zł

  0 zł

  0 zł

  0 zł

  6.

  Wypłata gotówki we wskazanych sieciach bankomatów na terenie kraju1)

  za każdą transakcję

  0 zł9)

  0 zł

  0 zł

  0 zł

  7.

  Wypłata gotówki w pozostałych urządzeniach na terenie kraju 2)

  za każdą transakcję

  1 zł

  2 zł

  2 zł

  0zł

  8.

  Wypłata gotówki w bankomatach na terenie państw EOG2)

  z każdą transakcję

  1 zł

  2 zł

  2 zł

  0 zł

  9.

  Wypłata gotówki za granicą (poza EOG) 2)

  za każdą transakcję

  1%, min. 5 zł

  1%, min. 5 zł

  1%, min. 5 zł

  1%, min. 5 zł

  10.

  Wypłata gotówki w ramach usługi cashback na terenie kraju

  za każdą transakcję

  0 zł

  0 zł

  0 zł

  0 zł

  11.

  Przewalutowanie na euro, kwoty transakcji dokonanej w walucie innej niż waluta rachunku i euro, w tym przewalutowanie na skutek transgranicznej transakcji płatniczej przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych lub transgranicznej transakcji płatniczej przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

  miesięcznie (opłata pobierana z dołu, za każdą kartę na koniec miesiąca)

  0 zł

  0 zł

  0 zł

  0 zł

  12.

  Abonament na bezprowizyjne wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju i za granicą 3)

  za każdą transakcję

  6,5 zł

  6,5 zł

  6,5 zł

  6,5 zł

  13.

  Wpłata gotówki we wskazanych sieciach wpłatomatów na terenie kraju 1)

  za każdą transakcję

  0,5% min. 1 zł

  0,5% min. 1 zł

  0,5% min. 1 zł

  0,5% min. 1 zł

  1) Informacja o sieci bankomatów i wpłatomatów jest dostępna w placówkach Banku, na stronie internetowej Banku oraz za pośrednictwem Infolinii pod numerem telefonu 801 100 500 lub 52 34 99 499.
  2) Opłata za wypłatę gotówki w bankomacie nie jest pobierana od transakcji rozliczonych po włączeniu abonamentu bankomatowego.
  3) Dotyczy punktu 6-9 w ustępie I. KARTA PŁATNICZA DO RACHUNKU. Włączenie lub wyłączenie abonamentu bankomatowego następuje z końcem miesiąca. Opłata nie jest pobierana za karty nie aktywowane.

  4) W przypadku realizacji więcej niż jednego powiadomienia, opłata jest naliczana nie częściej niż 1 raz w tygodniu. Bank pobiera nie więcej niż 3 opłaty za monit telefoniczny przy jednej zaległości. Bank nie pobiera opłaty, jeśli w tym samym dniu zostało wysłane do Posiadacza upomnienie/wezwanie do spłaty zadłużenia.

  5) Jako zadłużenie przeterminowane Bank przyjmuje zadłużenie powstałe w wyniku niespłacenia przez Posiadacza w umówionym terminie wymaganej kwoty spłaty lub jej części. Po wystąpieniu zadłużenia przeterminowanego Bank wysyłając upomnienie listem poleconym wzywa Posiadacza do dokonania spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych i informuje Posiadacza o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia (zmianę określonych w Umowie warunków lub terminów spłaty zadłużenia, jeżeli ta zmiana jest uzasadniona dokonaną przez Bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej Posiadacza). W przypadku przyjęcia wniosku Posiadacza o restrukturyzację zadłużenia przez Bank, odbywa się ona na warunkach uzgodnionych przez Bank i Posiadacza. W przypadku odrzucenia wniosku Posiadacza o restrukturyzację zadłużenia, Bank przekazuje Posiadaczowi, bez zbędnej zwłoki, szczegółowe wyjaśnienia, w formie pisemnej, dotyczące przyczyny odrzucenia wniosku o restrukturyzację. Brak spłaty zadłużenia przeterminowanego zgodnie z treścią i w terminie wskazanym wyżej lub brak podstaw do przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia, powoduje, że Bank wzywa Posiadacza do zapłaty długu listem poleconym. Jeżeli Posiadacz nie uregulował zadłużenia przeterminowanego w terminach wskazanych w wezwaniu do zapłaty, Bank wysyła powtórne wezwanie do zapłaty. Spłata wymaganej kwoty zadłużenia wynikającego z upomnienia powoduje zaniechanie wysłania wezwania. Powtórne wezwanie do zapłaty wysyłane jest do Posiadacza po 64 dniu od wystąpienia zaległości niespłaconej w terminie wskazanym w poprzednim wezwaniu do zapłaty.

  6) Opłata na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów obejmująca: przygotowanie pisma i jego wydruk, koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia oraz koszt listu poleconego.

  7) Obowiązuje dla umów zawartych przed 11 marca 2016 r.

  8) Obowiązuje dla umów zawartych od 11 marca 2016 r.

  9) Dla Bliskiego Konta Pocztowego w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. opłata za wypłatę gotówki z bankomatów sieci PlanetCash dokonaną przy użyciu karty Mastercard lub Visa wynosi 0 zł. Dla Pocztowego Konta Aktywny Nestor w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. opłata za wypłatę gotówki z bankomatów sieci PlanetCash dokonaną przy użyciu karty Mastercard lub Visa wynosi 0 zł.

  10) Do Pocztowego Rachunku Podstawowego wydawana jest karta Mastercard co-brand z logo Poczty Polskiej.

  11) Nazwy handlowe serwisów internetowych i aplikacji mobilnej oraz zakres ich funkcjonalności Bank udostępnia w Komunikacie.

   

 EnveloKartaWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Lp. Rodzaj czynności/ usługi Tryb pobierania opłaty/ prowizji Wysokość opłaty/ prowizji
  1. Obsługa karty debetowej miesięcznie
  (opłata pobierana po zakończeniu miesiąca)


  0 zł lub 5 zł
  (opłata 5 zł nie jest pobierana w przypadku spełnienia warunku określonego w pkt. 1.1. a i b łącznie lub warunku określonego w pkt. 1.2.)
  1.1. a) Minimalna kwota łącznych wpływów bezgotówkowych na rachunek w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty za kartę debetową (z wyłączeniem wpływów z rachunków płatniczych prowadzonych dla osób fizycznych przez Bank Pocztowy, w tym w ramach EnveloBanku) 1000 zł
  b) Minimalna liczba płatności bezgotówkowych, w tym transgranicznych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych, dokonanych kartą debetową wydaną do rachunku w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty za kartę debetową 1 szt.
  1.2. Wiek użytkownika karty na koniec miesiąca poprzedzającego pobranie opłaty za kartę debetową poniżej 26 lat
  2. Wypłata gotówki na terenie kraju za każdą transakcję 0 zł
  3. Wypłata gotówki za granicą, w tym transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych 

  Opłata za wypłatę gotówki w bankomacie nie jest pobierana przez Bank od transakcji rozliczonych po włączeniu abonamentu, o którym mowa w pkt 4.
  za każdą transakcję 1% min. 5 zł
  4. Abonament na bezprowizyjne wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów na świecie
  Włączenie lub wyłączenie abonamentu bankomatowego następuje z końcem miesiąca. Opłata nie jest pobierana za karty nie aktywowane.
  miesięcznie
  (opłata pobierana z dołu, za każdą kartę na koniec miesiąca)
  5,00 zł
  5. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back na terenie kraju za każdą transakcję 0,50 zł
  6. Przewalutowanie kwoty transakcji dokonanej w walucie innej niż waluta rachunku,  w tym przewalutowanie na skutek transgranicznej transakcji płatniczej przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych lub transgranicznej transakcji płatniczej przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych za każdą transakcję 0% kwoty transakcji
  7. Sprawdzenie salda w bankomacie za każde sprawdzenie 1,00 zł
  8. Zmiana numeru PIN w bankomacie za każdą zmianę 0,00 zł
  9. Nadanie/Zmiana numeru PIN do karty w usłudze bankowości elektronicznej  EnveloBank Online i EnveloBank Mobile za każde Nadanie/Zmianę 0,00 zł

   

 Konto OszczędnościoweWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Konto Oszczędnościowe

  L.p.

  Rodzaj Czynności/ Usługi

  Tryb pobierania opłaty/prowizji

  Konto Oszczędnościowe

  1.

  Otwarcie rachunku płatniczego (oszczędnościowego)

  jednorazowo

  0 zł

  1.1

  Prowadzenie rachunku płatniczego (oszczędnościowego)

  jednorazowo

  0 zł

  2.

  Wypłata gotówki dokonywana w placówce Banku / placówce pocztowej

  za każdą wypłatę gotówki

  10 zł

  3.

  Polecenie przelewu wewnętrznego (pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Banku) 1)

  za każde polecenie przelewu

  1 polecenie przelewu w m-cu 0 zł,
  każde kolejne 10 zł

  4.

  Polecenie przelewu na rachunek prowadzony w innym banku 1) oraz polecenie przelewu SEPA

  za każde polecenie przelewu

  10 zł

  5.

  Polecenie przelewu natychmiastowego w złotych na rachunek w innym banku realizowany za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej lub usługi bankowości telefonicznej7) przez Konsultanta

  za każde polecenie przelewu

  10 zł

  6.

  Polecenie przelewu realizowane systemem SORBNET

  za każde polecenie przelewu

  20 zł

  7.

  Przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z rachunku płatniczego (oszczędnościowego)

  od każdego przekazu

  7 zł plus poniesiony przez Bank koszt wysyłki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej S.A. 6)

  8.

  Wygenerowanie i dostarczenie hasła do usługi bankowości telefonicznej lub usługi bankowości elektronicznej 7), listem na adres korespondencyjny

  jednorazowo

  7 zł

  9.

  Zapytanie o saldo za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej7) (konsultant) 2)

  za każde zapytanie

  7 zł

  10.

  Zlecenie stałe/polecenie zapłaty

  za każde wykonane zlecenie stałe/polecenie zapłaty

  10 zł

  11.

  Dostarczenie Posiadaczowi gotówki pod wskazany adres na podstawie jednorazowego lub cyklicznego zlecenia wypłaty

  za każde dostarczenie

  15 zł

  12.

  Sporządzenie i przesłanie wyciągu (dotyczy Posiadaczy, którzy zawarli umowę lub dokonali wyboru formy wyciągu w okresie przed 20.12.2018 r.):

  a) miesięcznego w formie elektronicznej

  za każdy wyciąg

  0 zł

  b) miesięcznego w formie papierowej – dla rachunków otwartych od 1 lipca 2015 r.

  7 zł

  c) miesięcznego w formie papierowej – dla rachunków otwartych przed 1 lipca 2015 r.

  5 zł

  d) kwartalnego w formie papierowej

  0 zł

  13.

  Wygenerowanie wyciągu w usłudze bankowości elektronicznej

  za każdy wyciąg

  0 zł

  14.

  Wyciągi z rachunku płatniczego (dotyczy Posiadaczy, którzy zawarli umowę lub dokonali wyboru formy wyciągu w okresie od 20.12.2018 r.):

   

  a) Udostępnienie wyciągu w placówce Banku lub placówce pocztowej w formie papierowej

  za każdy wyciąg

  0 zł

   

  b) Dostarczenie wyciągu miesięcznego na adres e-mail

  0 zł

  15.

  Dostarczenie wyciągu miesięcznego w formie papierowej na adres korespondencyjny

  za każdy wyciąg

  7 zł

  16.

  Sporządzenie odpisu: wyciągu, zestawienia opłat oraz sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

  za każdy odpis, zestawienie

  15 zł

  17.

  Sporządzenie aneksu do umowy rachunku z tytułu zmiany rachunku z indywidualnego na wspólny

  jednorazowo

  20 zł

  18.

  Sporządzenie i przekazanie informacji o odmowie realizacji zlecenia płatniczego:

  a) w formie elektronicznej (email)

  jednorazowo

  0 zł

  b) w formie sms

  0,20 zł

  c) telefonicznie

  2 zł

  d) w formie papierowej

  5 zł

  19.

  Pisemne upomnienie dotyczące powstania zadłużenia na rachunku 3)

  za każde upomnienie bez względu na liczbę adresatów, do których jest kierowane upomnienie

  nie więcej niż 18 zł 5)

  20.

  Ustanowienie/odwołanie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

  za każde ustanowienie/odwołanie

  9 zł

  21.

  Ustanowienie/odwołanie pełnomocnictwa

  za każde ustanowienie/odwołanie

  7 zł

  22.

  Wydanie dokumentów płatniczych i/lub kopert

  za każdą przesyłkę

  7 zł

  22.

  Przyjęcie i wykonanie dyspozycji Klienta dotyczącej blokady środków na rachunku bankowym

  jednorazowo

  20 zł

  23.

  Dodatkowe usługi, za które Bank nie pobiera opłat:

  sprawdzenie salda w placówce Banku lub placówce pocztowej, zdefiniowanie, modyfikacja/odwołanie polecenia zapłaty, ustanowienie, modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego, wydanie potwierdzenia dokonania operacji na koncie zleconej osobiście w placówce Banku lub placówce pocztowej w dniu wykonania tej operacji, doładowanie telefonu na kartę pre-paid.

   

   

  1We wszystkich kanałach, z zastrzeżeniem, że przez usługę bankowości telefonicznej za pośrednictwem konsultanta lub IVR usługa dostępna tylko dla Posiadaczy posiadających hasło do usługi bankowości telefonicznej.

  2) Usługa dostępna tylko dla Posiadaczy posiadających hasło do usługi bankowości telefonicznej. Opłata nie dotyczy Posiadaczy, którzy wraz z zapytaniem o saldo składają dyspozycję dotyczącą operacji na rachunku (np. zlecają polecenie przelewu do realizacji, składają zlecenie stałe, zakładają lokatę, itp.). Opłata nie jest pobierana w przypadku zapytania o saldo rachunku z zajęciem środków przez komornika lub inną instytucję upoważnioną do zajęcia środków na rachunku.

  3) Jako zadłużenie na rachunku Bank przyjmuje przekroczenie stanu wolnych środków lub niespłacenie przez Posiadacza/Współposiadaczy w umówionym terminie należnych zobowiązań wynikających z Umowy w tym opłat i prowizji. Po wystąpieniu zadłużenia w wysokości minimum 30 zł Bank przesyła Posiadaczowi/ Współposiadaczom upomnienie jednorazowo listem poleconym.

  4) W przypadku realizacji więcej niż jednego powiadomienia, opłata jest naliczana nie częściej niż 1 raz w tygodniu. Bank pobiera nie więcej niż 3 opłaty za monit telefoniczny przy jednej zaległości. Bank nie pobiera opłaty, jeśli w tym samym dniu zostało wysłane do Posiadacza/Współposiadaczy upomnienie/wezwanie do spłaty zadłużenia.

  5) Opłata na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów obejmująca: przygotowanie pisma i jego wydruk, koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia oraz koszt listu poleconego.

  6) Cennik Poczty Polskiej S.A. dostępny jest na stronie internetowej www.poczta-polska.pl oraz w placówkach pocztowych.

 Konto Oszczędnościowe 500+Wciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Konto Oszczędnościowe 500+

  L.p.

  Rodzaj Czynności/ Usługi

  Tryb pobierania opłaty/prowizji

  Konto Oszczędnościowe 500+

  1.

  Otwarcie rachunku płatniczego (oszczędnościowego)

  jednorazowo

  0 zł

  1.1

  Prowadzenie rachunku płatniczego (oszczędnościowego)

  jednorazowo

  0 zł

  2.

  Wypłata gotówki dokonywana w placówce Banku / placówce pocztowej

  za każdą wypłatę gotówki

  1 wypłata w m-cu 0 zł,
  każda kolejna 5 zł

  3.

  Polecenie przelewu wewnętrznego (pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Banku) 1)

  za każde polecenie przelewu

  0 zł

  4.

  Polecenie przelewu na rachunek prowadzony w innym banku 1) oraz polecenie przelewu SEPA

  za każde polecenie przelewu

  10 zł

  5.

  Polecenie przelewu natychmiastowego w złotych na rachunek w innym banku realizowany za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej lub usługi bankowości telefonicznej7) przez Konsultanta

  za każde polecenie przelewu

  10 zł

  6.

  Polecenie przelewu realizowane systemem SORBNET

  za każde polecenie przelewu

  20 zł

  7.

  Przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z rachunku płatniczego (oszczędnościowego)

  od każdego przekazu

  7 zł plus poniesiony przez Bank koszt wysyłki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej S.A. 6)

  8.

  Wygenerowanie i dostarczenie hasła do usługi bankowości telefonicznej lub usługi bankowości elektronicznej 7), listem na adres korespondencyjny

  jednorazowo

  7 zł

  9.

  Zapytanie o saldo za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej7) (konsultant) 2)

  za każde zapytanie

  7 zł

  10.

  Zlecenie stałe/polecenie zapłaty

  za każde wykonane zlecenie stałe/polecenie zapłaty

  10 zł

  11.

  Dostarczenie Posiadaczowi gotówki pod wskazany adres na podstawie jednorazowego lub cyklicznego zlecenia wypłaty

  za każde dostarczenie

  7 zł

  12.

  Sporządzenie i przesłanie wyciągu (dotyczy Posiadaczy, którzy zawarli umowę lub dokonali wyboru formy wyciągu w okresie przed 20.12.2018 r.):

  a) miesięcznego w formie elektronicznej

  za każdy wyciąg

  0 zł

  b) miesięcznego w formie papierowej – dla rachunków otwartych od 1 lipca 2015 r.

  7 zł

  c) miesięcznego w formie papierowej – dla rachunków otwartych przed 1 lipca 2015 r.

  n/d

  d) kwartalnego w formie papierowej

  0 zł

  13.

  Wygenerowanie wyciągu w usłudze bankowości elektronicznej

  za każdy wyciąg

  0 zł

  14.

  Wyciągi z rachunku płatniczego (dotyczy Posiadaczy, którzy zawarli umowę lub dokonali wyboru formy wyciągu w okresie od 20.12.2018 r.):

   

  a) Udostępnienie wyciągu w placówce Banku lub placówce pocztowej w formie papierowej

  za każdy wyciąg

  0 zł

   

  b) Dostarczenie wyciągu miesięcznego na adres e-mail

  0 zł

  15.

  Dostarczenie wyciągu miesięcznego w formie papierowej na adres korespondencyjny

  za każdy wyciąg

  7 zł

  16.

  Sporządzenie odpisu: wyciągu, zestawienia opłat oraz sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

  za każdy odpis, zestawienie

  15 zł

  17.

  Sporządzenie aneksu do umowy rachunku z tytułu zmiany rachunku z indywidualnego na wspólny

  jednorazowo

  20 zł

  18.

  Sporządzenie i przekazanie informacji o odmowie realizacji zlecenia płatniczego:

  a) w formie elektronicznej (email)

  jednorazowo

  0 zł

  b) w formie sms

  0,20 zł

  c) telefonicznie

  2 zł

  d) w formie papierowej

  5 zł

  19.

  Pisemne upomnienie dotyczące powstania zadłużenia na rachunku 3)

  za każde upomnienie bez względu na liczbę adresatów, do których jest kierowane upomnienie

  nie więcej niż 18 zł 5)

  20.

  Ustanowienie/odwołanie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

  za każde ustanowienie/odwołanie

  9 zł

  21.

  Ustanowienie/odwołanie pełnomocnictwa

  za każde ustanowienie/odwołanie

  7 zł

  22.

  Wydanie dokumentów płatniczych i/lub kopert

  za każdą przesyłkę

  7 zł

  22.

  Przyjęcie i wykonanie dyspozycji Klienta dotyczącej blokady środków na rachunku bankowym

  jednorazowo

  20 zł

  23.

  Dodatkowe usługi, za które Bank nie pobiera opłat:

  sprawdzenie salda w placówce Banku lub placówce pocztowej, zdefiniowanie, modyfikacja/odwołanie polecenia zapłaty, ustanowienie, modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego, wydanie potwierdzenia dokonania operacji na koncie zleconej osobiście w placówce Banku lub placówce pocztowej w dniu wykonania tej operacji, doładowanie telefonu na kartę pre-paid.

   

   

  1We wszystkich kanałach, z zastrzeżeniem, że przez usługę bankowości telefonicznej za pośrednictwem konsultanta lub IVR usługa dostępna tylko dla Posiadaczy posiadających hasło do usługi bankowości telefonicznej.

  2) Usługa dostępna tylko dla Posiadaczy posiadających hasło do usługi bankowości telefonicznej. Opłata nie dotyczy Posiadaczy, którzy wraz z zapytaniem o saldo składają dyspozycję dotyczącą operacji na rachunku (np. zlecają polecenie przelewu do realizacji, składają zlecenie stałe, zakładają lokatę, itp.). Opłata nie jest pobierana w przypadku zapytania o saldo rachunku z zajęciem środków przez komornika lub inną instytucję upoważnioną do zajęcia środków na rachunku.

  3) Jako zadłużenie na rachunku Bank przyjmuje przekroczenie stanu wolnych środków lub niespłacenie przez Posiadacza/Współposiadaczy w umówionym terminie należnych zobowiązań wynikających z Umowy w tym opłat i prowizji. Po wystąpieniu zadłużenia w wysokości minimum 30 zł Bank przesyła Posiadaczowi/ Współposiadaczom upomnienie jednorazowo listem poleconym.

  4) W przypadku realizacji więcej niż jednego powiadomienia, opłata jest naliczana nie częściej niż 1 raz w tygodniu. Bank pobiera nie więcej niż 3 opłaty za monit telefoniczny przy jednej zaległości. Bank nie pobiera opłaty, jeśli w tym samym dniu zostało wysłane do Posiadacza/Współposiadaczy upomnienie/wezwanie do spłaty zadłużenia.

  5) Opłata na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów obejmująca: przygotowanie pisma i jego wydruk, koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia oraz koszt listu poleconego.

  6) Cennik Poczty Polskiej S.A. dostępny jest na stronie internetowej www.poczta-polska.pl oraz w placówkach pocztowych.

 EnveloKonto OszczędnościoweWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • Lp. Rodzaj czynności/ usługi Tryb pobierania opłaty/ prowizji Wysokość opłaty/ prowizji
  1. Otwarcie rachunku płatniczego (oszczędnościowego) jednorazowo 0 zł
  2. Prowadzenie rachunku płatniczego (oszczędnościowego) miesięcznie 0 zł
  3. Wpłata  gotówkowa w placówce Banku lub placówce pocztowej  za każdą wpłatę 0 zł
  4. Wypłata  gotówkowa w placówce Banku lub placówce pocztowej  za każdą wypłatę 10 zł
  5. Polecenie przelewu wewnętrznego1
  (pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Banku) 
  za każde polecenie przelewu 0 zł
  6. Polecenie przelewu zewnętrznego na rachunek prowadzony w innym banku  
  (w tym przelewy do US)
  za każde polecenie przelewu 10 zł
  7. Polecenie przelewu natychmiastowego zleconego:    
  a) przez usługę bankowości elektronicznej EnveloBank Online za każde polecenie przelewu 10 zł
  b) przez usługę bankowości elektronicznej EnveloBank Mobile 10 zł
  c) telefonicznie za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej TELEKONTO przez Konsultanta Contact Centre 10 zł
  8. Polecenie przelewu realizowane systemem SORBNET2 za każde polecenie przelewu 20 zł
  9. Zlecenie stałe za każde wykonane zlecenie stałe 10 zł
  10. Polecenie zapłaty za każde wykonane polecenie zapłaty 10 zł
  11. Przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z rachunku  za każdy przekaz 7 zł plus poniesiony przez Bank koszt wysyłki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej S.A.

   1 We wszystkich kanałach, z zastrzeżeniem, że przez usługę bankowości telefonicznej TELEKONTO za pośrednictwem Konsultanta lub IVR  usługa dostępna tylko dla Klientów posiadających hasło do usługi bankowości telefonicznej TELEKONTO

 Zlecenia, Dyspozycje i Usługi BankoweWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • L.p. Rodzaj czynności/ usługi Tryb pobierania opłaty/ prowizji Wysokość opłaty/ prowizji
  1. USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ I USŁUGI BANKOWOŚCI TELEFONICZNEJ
  1.1. Wysłanie kodu SMS za każde wysłanie 0,00 zł
  1.2. Doładowanie telefonu pre-paid za każde doładowanie 0,00 zł
  1.3. Wygenerowanie i dostarczenie hasła do usługi bankowości telefonicznej TELEKONTO SMS-em jednorazowo 0,00 zł
  1.4. Wygenerowanie i dostarczenie hasła do usługi bankowości telefonicznej TELEKONTO  listem na adres korespondencyjny jednorazowo 7,00 zł
  1.5. Wygenerowanie i dostarczenie SMS-em hasła do usługi bankowości elektronicznej EnveloBank Online oraz jednorazowo przy aktywacji bankowości elektronicznej jednorazowo 0,00 zł
  1.6. Zdefiniowanie / modyfikacja kontrahenta na liście kontrahentów w usłudze bankowości telefonicznej TELEKONTO za każde zdefiniowanie / modyfikację 0,00 zł
  1.7. Zapytanie o saldo rachunku za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej TELEKONTO przez Konsultanta Contact Centre
  Opłata nie dotyczy Posiadaczy, którzy wraz z zapytaniem o saldo składają dyspozycję dotyczącą operacji na rachunku (np. składają polecenia przelewu do realizacji, składają zlecenie stałe, zakładają lokatę, itp.).
  za każde zapytanie 0,00 zł
  2.

  WYCIĄGI Z RACHUNKÓW PŁATNICZYCH
  (dotyczny Klientów, którzy zawarli umowę lub dokonali wyboru formy wyciągu w okresie przed 20.12.2018 r.)

  2.1. Sporządzenie i przesłanie wyciągu miesięcznego w formie elektronicznej za każdy wyciąg 0,00 zł
  2.2. Sporządzenie i przesłanie wyciągu kwartalnego w formie papierowej 0,00 zł
  2.3. Sporządzenie i przesłanie wyciągu miesięcznego w formie papierowej 7,00 zł
  2a.

  WYCIĄGI Z RACHUNKÓW PŁATNICZYCH
  (dotyczny Klientów, którzy zawarli umowę lub dokonali wyboru formy wyciągu w okresie od 20.12.2018 r.)

  2a.1

  a)    udostępnienie wyciągu w placówce Banku lub placówce pocztowej  w formie papierowej

  za każdy wyciag

  0,00 zł

   

  b)    dostarczenie wyciągu miesięcznego na adres e-mail

  za każdy wyciąg

  0,00 zł

  2a.2

  Dostarczenie wyciągu miesięcznego w formie papierowej na adres korespondencyjny

  za każdy wyciąg

  7,00 zł

  3. PEŁNOMOCNICTWA i DYSPOZYCJA NA WYPADEK ŚMIERCI
  3.1. Ustanowienie dyspozycji na wypadek śmierci za każde ustanowienie 7,00 zł
  3.2. Odwołanie / zmiana dyspozycji na wypadek śmierci za każdą/e zmianę/odwołanie 7,00 zł
  3.3. Ustanowienie pełnomocnictwa do rachunku za każde ustanowienie 7,00 zł
  3.4. Odwołanie / zmiana pełnomocnictwa za każdą/e zmianę/odwołanie 7,00 zł
  4. POTWIERDZENIA, ODPISY, ZESTAWIENIA I ZAŚWIADCZENIA
  4.1. Wygenerowanie w bankowości  elektronicznej EnveloBank Online lub EnveloBank Mobile potwierdzenia dokonania transakcji za każde potwierdzenie 0,00 zł
  4.2. Wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia dokonania operacji na  rachunku zleconej drogą korespondencyjną lub telefoniczną jednorazowo 15,00 zł
  4.3. Sporządzenie odpisu:  wyciągu, zestawienia opłat oraz sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych za każdy odpis, zestawienie 15,00 zł
  4.4. Wydanie zaświadczenia  o stanie lokat Klienta za każde zaświadczenie 10,00 zł
  4.5. Wydanie kserokopii dokumentów jednorazowo 10,00 zł
  4.6. Sporządzenie i przekazanie informacji o odmowie realizacji zlecenia płatniczego    
  a) w formie elektronicznej (email) za każde powiadomienie 0,00 zł
  b) w formie sms 0,20 zł
  c) telefonicznie 2,00 zł
  5. ANEKSY
  5.1. Sporządzenie aneksu do umowy rachunku z tytułu zmiany rachunku z indywidualnego na wspólny jednorazowo 20,00 zł
  6. MONITY
  6.1.

  Pisemne upomnienie dotyczące powstania zadłużenia na rachunku płatniczym


  Jako zadłużenie na rachunku płatniczym Bank przyjmuje przekroczenie stanu wolnych środków lub niespłacenie przez Posiadacza/Współposiadaczy w umówionym terminie należnych zobowiązań wynikających z Umowy  w tym opłat i prowizji. Po wystąpieniu zadłużenia w wysokości minimum 30 zł Bank przesyła Posiadaczowi/Współposiadaczom upomnienie jednorazowo listem poleconym.

  za każde upomnienie bez względu na liczbę adresatów, do których jest kierowane nie więcej niż 18 zł

  Opłata na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów obejmująca: przygotowanie pisma i jego wydruk, koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia oraz koszt listu poleconego. 
    W przypadku realizacji więcej niż jednego powiadomienia, opłata jest naliczana nie częściej niż 1 raz w tygodniu. Bank pobiera nie więcej niż 3 opłaty za monit telefoniczny przy jednej zaległości. Bank nie pobiera opłaty, jeśli w tym samym dniu zostało wysłane do Posiadacza/Współposiadaczy upomnienie/wezwanie do spłaty zadłużenia.
  7. POWIADAMIANIE SMS SERWIS SMS
  7.1.

  Powiadamianie SMS Serwis SMS – Pakiet 3 SMS

  Pakiet 3 SMS dostępny jest jednorazowo dla każdego Posiadacza/Współposiadacza i nie jest on odnawialny w kolejnych miesiącach. Po wykorzystaniu pakietu 3 SMS nie będą wysyłane dodatkowe wiadomości SMS wskazane w pkt. 7.4
  jednorazowo 0,00 zł
  7.2.

  Powiadamianie SMS Serwis SMS – Pakiet 15 SMS

  miesięcznie za pakiet, opłata pobierana po zakończeniu okresu rozliczeniowego

   

  Okres rozliczeniowy rozumiany jest jako liczba wszystkich kalendarzowych dni miesiąca, w którym pakiet został uruchomiony/odnowiony, rozpoczynający się od dnia uruchomienia/odnowienia pakietu

  2,49 zł
  7.3.

  Powiadamianie SMS Serwis SMS – Pakiet 40 SMS

  miesięcznie za pakiet, opłata pobierana po zakończeniu okresu rozliczeniowego

   

  Okres rozliczeniowy rozumiany jest jako liczba wszystkich kalendarzowych dni miesiąca, w którym pakiet został uruchomiony/odnowiony, rozpoczynający się od dnia uruchomienia/odnowienia pakietu

   4,99 zł
  7.4.

  Powiadamianie SMS Serwis SMS – dodatkowa wiadomość SMS po wykorzystaniu pakietu

  za każdą wiadomość SMS

  0,20 zł

  W przypadku rezygnacji z pakietu lub zmiany pakietu na inny, przed jego wykorzystaniem w danym okresie rozliczeniowym, opłata za pakiet będzie wyliczona proporcjonalnie do liczby wysłanych wiadomości SMS

   

 Pozostałe Operacje i Usługi BankoweWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • L.p. Rodzaj czynności/ usługi Tryb pobierania opłaty/ prowizji Wysokość opłaty/ prowizji
  1. Przyjęcie i wykonanie dyspozycji klienta dotyczącej blokady środków na rachunku płatniczym jednorazowo 20 zł
  2. Przyjęcie depozytu na zlecenie Klienta jednorazowo 100 zł + 23 % podatek VAT
  3. Przechowywanie depozytu przyjętego na zlecenie Klienta

  UWAGA ! Opłata nie dotyczy depozytów wartościowych składanych z urzędu np. przez instytucje wymiaru sprawiedliwości, urzędy celne itp.
  miesięcznie za każdy rozpoczęty miesiąc 10 zł + 23 % podatek VAT
  4. Przechowywanie depozytu wartościowego, przyjętego na zlecenie Klienta, w postaci papierów wartościowych emitowanych przez Bank miesięcznie od wartości nominalnej papierów wartościowych 0,1 %, jednak nie mniej niż 10 zł za każdy rozpoczęty miesiąc przechowywania + 23% podatek VAT
  5. Wpłata gotówki osób fizycznych na rachunki w innym banku od każdej wpłaty 0,5 %, nie mniej niż 10 zł
  6. Wydanie na życzenie Klienta pisma o charakterze prawnym, zaświadczenia, które nie zostało określone w innych punktach Taryfy jednorazowo 50 zł + 23% podatek VAT
  7. Opłata za udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach w bankach oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, uzyskanej przez Bank na wniosek osoby poszukującej rachunków własnych lub osoby, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku lub podmiotu uprawnionego jednorazowo 15 zł + 23% podatek VAT
  8. Weryfikacja dokumentów potwierdzających zgodność z prawem dewizowym wpłat na rachunki bankowe w walutach wymienialnych nierezydentów jednorazowo od jednego dokumentu potwierdzającego każdy indywidualny tytuł wpłaty 5 zł
  9. Zastrzeżenie dokumentów lub anulowanie zastrzeżenia dokumentów:    
  a) Klienta Banku
  (
  Osoba fizyczna, która posiada rachunek/produkt lub jest pełnomocnikiem lub osobą upoważnioną do rachunku/produktu w Banku)    
  jednorazowo 15 zł
  b) osoby nie związanej z Bankiem 20 zł
  10. Usługi nietypowe nie przewidziane w niniejszej Taryfie uzgodnione z Klientem
  (w zależności od usługi dodatkowej może przy opłacie wystąpić 23% podatek VAT)
  jednorazowo wg rzeczywistych kosztów Banku lub według umowy, nie mniej niż 10 zł

   

Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

 

 EnveloKonto FirmoweWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • L.p. Rodzaj czynności/ usługi Tryb pobierania opłaty/ prowizji Wysokość opłaty/ prowizji
  1. OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW
  1.1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł
  1.2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł
  2. PRZELEWY W ZŁOTYCH
  2.1. Przelew wewnętrzny (z rachunku w Banku na rachunek w Banku) zlecony:
  a) przez EnveloBank Online od każdego przelewu 0 zł
  b) przez EnveloBank Mobile 0 zł
  c)  w placówce Banku lub w placówce pocztowej 5 zł
  d) telefonicznie za pośrednictwem Konsultanta Contact Centre 5 zł
  e) telefonicznie za pośrednictwem serwisu automatycznego IVR 0 zł
  2.2. Przelew zewnętrzny (na rachunek w innym banku, za wyjątkiem przelewu do US) zlecony:
  a) przez EnveloBank Online od każdego przelewu 0 zł
  b) przez EnveloBank Mobile 0 zł
  c)  w placówce Banku lub w placówce pocztowej 10 zł
  d) telefonicznie za pośrednictwem Konsultanta Contact Centre 10 zł
  e) telefonicznie za pośrednictwem serwisu automatycznego IVR 1 zł
  2.3. Przelew do Urzędu Skarbowego zlecony przez:
  a) przez EnveloBank Online od każdego przelewu 0 zł
  b) przez EnveloBank Mobile 0 zł
  c)  w placówce Banku lub w placówce pocztowej 10 zł
  d) telefonicznie za pośrednictwem Konsultanta Contact Centre 10 zł
  2.4. Przelew natychmiastowy (na rachunek w innym banku) zlecony:
  a) przez EnveloBank Online od każdego przelewu 10 zł
  b) przez EnveloBank Mobile 10 zł
  c) telefonicznie za pośrednictwem Konsultanta Contact Centre 10 zł
  2.5. Przelew realizowany systemem SORBNET2 od każdego przelewu 30 zł
  3. STAŁE ZLECENIE PŁATNICZE
  3.1. Realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym banku   0 zł
  3.2. Ustanowienie / modyfikacja / odwołanie zlecenia stałego:    
  a) przez EnveloBank Online od każdego zdefiniowania/odwołania/modyfikacji 0 zł
  b) przez EnveloBank Mobile 0 zł
  c)  w placówce Banku lub w placówce pocztowej 5 zł
  4. POLECENIE ZAPŁATY Z RACHUNKU DŁUŻNIKA
  4.1. Zdefiniowanie/odwołanie/modyfikacja polecenia zapłaty lub upoważnienia do obciążania rachunku:     
  a) w EnveloBank Online od każdego zdefiniowania/odwołania/modyfikacji 5 zł
  b) w EnveloBank Mobile 5 zł
  c) w placówce Banku 5 zł
  4.2. Realizacja polecenia zapłaty od każdego zrealizowanego polecenia 1 zł
  5. PRZELEWY W OBROCIE DEWIZOWYM
  5.1 Przelew za granicę lub przelew w walucie obcej na rachunek w innym banku krajowym (zlecony w placówce Banku)
  Na rachunek w innym banku krajowym w systemie SWIFT jednorazowo równowartość w PLN 0,25% kwoty przelewu min. 25 zł, max. 200 zł 
  Przelew za granicę za pośrednictwem systemu SWIFT
  Na rachunek w innym banku krajowym w systemie SEPA 10 zł
  Przelew transgraniczny (za granicę) za pośrednictwem systemu SEPA
  5.2. Przelew z zagranicy lub przelew w walucie obcej z innego banku krajowego w systemie SWIFT:
  a) na rachunki w Banku
  Opłata nie dotyczy przelewów z zagranicy mniejszych niż 30 EUR.
  jednorazowo 25 zł
  b) na rachunki w innym banku równowartość w PLN 0,25% kwoty przelewu
  min. 25 zł, max. 200 zł
  5.3 Anulowanie lub zmiana dyspozycji przelewu w systemie SWIFT jeśli:
  a) przelew nie został jeszcze zrealizowany od każdej złożonej dyspozycji 25 zł
  b) przelew został już zrealizowany   50 zł plus koszty innego banku
  5.4. Postępowanie wyjaśniające (reklamacja) – na zlecenie Klienta od każdej reklamacji 50 zł plus równowartość poniesionych kosztów innego  banku
  5.5. Komunikat SWIFT jednorazowo 20 zł
  5.6. Operacje w systemie TARGET2
  Przelew z zagranicy lub przelew z innego banku krajowego jednorazowo 0 zł
  Telefoniczne/telefaxowe powiadomienie Klienta o otrzymaniu przelewu na jego rzecz – na podstawie stałej dyspozycji Klienta lub dyspozycji wynikającej z komunikatu płatniczego  jednorazowo 25 zł
  Poszukiwanie wpływu na pisemne zlecenie Klienta jednorazowo 50 zł plus koszty innego banku
  Wydanie potwierdzenia wykonania przelewu od każdego potwierdzenia 3 zł
  6. WPŁATY/WYPŁATY GOTÓWKOWE W ZŁOTYCH
  6.1 Wpłata gotówkowa na rachunek:    
  a)  w placówce Banku za każdą wpłatę 5 zł
  b)  w placówce pocztowej 5 zł
  c) za pośrednictwem wpłatomatów sieci Euronet  za każdą wpłatę  0,7% od kwoty wpłaty nie mniej niż 7 zł 
  6.2. Wpłata gotówkowa w bilonie od kwoty wpłaty w bilonie 1% min. 10 zł
  6.3. Wypłata gotówkowa z rachunku:    
  a)  w placówce Banku za każdą wypłatę 10 zł
  b)  w placówce pocztowej
  6.4 Dostarczenie Posiadaczowi gotówki pod wskazany adres, na podstawie jednorazowego lub cyklicznego zlecenia wypłaty za każdą wypłatę i dostarczenie gotówki 20 zł

   

 EnveloKarta FirmowaWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • L.p. Rodzaj czynności/ usługi Tryb pobierania opłaty/ prowizji Wysokość opłaty/ prowizji
  1. Obsługa karty debetowej miesięcznie
  (opłata pobierana po zakończeniu miesiąca)
  0 zł / 7 zł
  (opłata 7 zł nie jest pobierana w przypadku spełnienia warunku określonego w pkt. 1.1. poniżej)
  1.1 Minimalna wartość transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą w miesiącu poprzedzającym naliczenie opłaty za kartę miesięcznie min. 300 zł
  2. Wypłata gotówki z bankomatów na terenie kraju

  Opłata za wypłatę gotówki w bankomacie nie jest pobierana przez Bank od transakcji rozliczonych po włączeniu abonamentu, o którym mowa w pkt 4.
  za każdą transakcję 2 zł
  3.

  Wypłata gotówki w bankomatach na terenie państw EOG
  Opłata za wypłatę gotówki w bankomacie nie jest pobierana przez Bank od transakcji rozliczonych po włączeniu abonamentu, o którym mowa w pkt 5.

  za każdą transakcję 2 zł
  4.

  Wypłata gotówki w bankomatach za granicą (poza terytorium EOG)

  za każdą transakcję

  Opłata za wypłatę gotówki w bankomacie nie jest pobierana od transakcji rozliczonych po włączeniu abonamentu, o którym mowa w pkt 5.
  1 % minimum 7 zł
  4. Abonament na bezprowizyjne wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju i za granicą
  Włączenie lub wyłączenie abonamentu bankomatowego następuje z końcem miesiąca. Opłata nie jest pobierana za karty nie aktywowane.
  miesięcznie 10 zł
  5. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back na terenie kraju za każdą transakcję 0,00 zł
  6. Przewalutowanie kwoty transakcji dokonanej w walucie innej niż waluta rachunku za każdą transakcję 0,00 zł
  7. Sprawdzenie salda w bankomacie  za każde sprawdzenie 1 zł
  8. Zmiana numeru PIN w bankomacie za każdą zmianę 0,00 zł
  9. Nadanie/Zmiana numeru PIN do karty w EnveloBank Online / EnveloBank Mobile za każde nadanie/zmianę PIN 0,00 zł

   

 Rachunek VATWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • L.p. Rodzaj czynności/ usługi Tryb pobierania opłaty/ prowizji Rachunek VAT
  1. OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW, UDOSTĘPNIANIE USŁUG
  1.1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł
  1.2. Prowadzenie rachunku miesięcznie od każdego rachunku (opłata pobierana po zakończeniu miesiąca) 0 zł
  2. Przelew wewnętrzny w PLN (z rachunku VAT w Banku. na rachunek VAT w Banku):
    a) przez EnveloBank Online od każdego przelewu 0 zł
    b) przez EnveloBank Mobile 0 zł
    c) w placówce Banku lub w placówce pocztowej 5 zł
    d) telefonicznie za pośrednictwem Konsultanta Contact Centre 5 zł
  3. ODPISY Z RACHUNKU, POTWIERDZENIA I INNE
  3.1. Sporządzenie odpisu: obrotów/ operacji na rachunku jednorazowo za każdy miesiąc/ operację 30 zł
  3.2.

  Usługi nietypowe nie przewidziane w niniejszej Taryfie uzgodnione z Klientem

  (może istnieć konieczność opodatkowania podatkiem VAT jeśli, usługi wykraczają poza zakres czynności związanych z prowadzeniem rachunku lub kredytu – w takim przypadku kwota prowizji/opłaty zostanie podwyższona przez Bank o podatek VAT wyliczony wg aktualnie obowiązującej stawki) 

   

  jednorazowo za każdy miesiąc/ operację według rzeczywistych kosztów Banku lub według umowy, nie mniej niż 30 zł

   

   

   

 Firmowe EnveloKonto OszczędnościoweWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • L.p. Rodzaj czynności/ usługi Tryb pobierania opłaty/ prowizji Wysokość opłaty/ prowizji
  1. Otwarcie rachunku  jednorazowo 0 zł
  2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł
  3. Wpłata  gotówkowa w placówce Banku lub placówce pocztowej  za każdą wpłatę 0 zł
  4. Wpłata gotówkowa w bilonie od kwoty wpłaty w bilonie 1% min. 10 zł
  5. Wypłata gotówkowa w placówce Banku lub placówce pocztowej  za każdą wypłatę 1 wypłata w m-cu 0 zł, każda kolejna 10 zł
  6. Przelew wewnętrzny
  (pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Banku) 
  za każdy przelew 0 zł
  7. Przelew zewnętrzny na rachunek prowadzony w innym banku za każdy przelew 10 zł
  8. Przelew natychmiastowy zlecony:    
  a) przez EnveloBank Online za każdy przelew 10 zł
  b) przez EnveloBank Mobile 10 zł
  c) telefonicznie za pośrednictwem Konsultanta Contact Centre 10 zł
  9. Zlecenie realizowane systemem SORBNET za każdy przelew 30 zł
  10. Stałe zlecenie płatnicze  za każde wykonane zlecenie 10 zł
  11. Polecenie zapłaty  za każde wykonane polecenie 10 zł
  12. Dostarczenie Posiadaczowi gotówki pod wskazany adres na podstawie jednorazowego lub cyklicznego zlecenia wypłaty za każdą wypłatę 20 zł

   

 Zlecenia, Dyspozycje i UsługiWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • L.p. Rodzaj czynności/ usługi Tryb pobierania opłaty/ prowizji Wysokość opłaty/ prowizji
  1. USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ: 
  1.1. Wysłanie kodu SMS za każde wysłanie 0,00 zł
  1.2. Doładowanie telefonu pre-paid za każde doładowanie 0,00 zł
  1.3. Wygenerowanie i dostarczenie hasła do usługi TELEKONTO  SMS-em jednorazowo 0,00 zł
  1.4. Wygenerowanie i dostarczenie hasła do usługi TELEKONTO  listem na adres korespondencyjny jednorazowo 9,00 zł
  1.5.

  Wygenerowanie i dostarczenie SMS-em hasła do EnveloBank Online /oraz jednorazowo przy aktywacji EnveloBank Mobile  

  jednorazowo 0,00 zł
  1.6. Zdefiniowanie / modyfikacja kontrahenta na liście kontrahentów w Deklaracji TELEKONTA  za każde zdefiniowanie / modyfikację 0,00 zł
  2. WYCIĄGI Z RACHUNKÓW
  2.1. Sporządzenie i przesłanie wyciągu miesięcznego w formie elektronicznej za każdy wyciąg 0,00 zł
  2.2. Sporządzenie i przesłanie wyciągu kwartalnego w formie papierowej  za każdy wyciąg 0,00 zł
  2.3. Sporządzenie i przesłanie wyciągu miesięcznego w formie papierowej  za każdy wyciąg 7,00 zł
  3. PEŁNOMOCNICTWA 
  3.1. Ustanowienie pełnomocnictwa do rachunku za każde ustanowienie 15,00 zł
  3.2. Odwołanie / zmiana pełnomocnictwa za każde odwołanie 15,00 zł
  4. POTWIERDZENIA, ODPISY I ZAŚWIADCZENIA
  4.1. Wygenerowanie w bankowości EnveloBank Online i EnveloBank Mobile potwierdzenia dokonania transakcji za każde potwierdzenie 0,00 zł
  4.2. Sporządzenie odpisu obrotów/ wyciągu/ transakcji na rachunku za każdy odpis 30,00 zł
  5. ANEKSY
  5.1 Sporządzenie aneksu do umowy rachunku jednorazowo 50,00 zł
  6. MONITY
  6.1 Wysłanie zawiadomienia o przekroczeniu stanu rachunku/ Wysłanie wezwania do spłaty niedoboru z tytułu przekroczenia stanu rachunku jednorazowo 18,00 zł
  7. POWIADAMIANIE SMS SERWIS SMS
  7.1. Powiadamianie SMS Serwis SMS - pakiet 15 SMS

  miesięcznie za pakiet, opłata pobierana po zakończeniu okresu rozliczeniowego

   

  Okres rozliczeniowy rozumiany jest jako liczba wszystkich kalendarzowych dni miesiąca, w którym pakiet został uruchomiony/odnowiony, rozpoczynający się od dnia uruchomienia/odnowienia pakietu
  2,49 zł
  7.2 Powiadamianie SMS Serwis SMS - pakiet 50 SMS

  miesięcznie za pakiet, opłata pobierana po zakończeniu okresu rozliczeniowego

   

  Okres rozliczeniowy rozumiany jest jako liczba wszystkich kalendarzowych dni miesiąca, w którym pakiet został uruchomiony/odnowiony, rozpoczynający się od dnia uruchomienia/odnowienia pakietu

   7,99 zł
  7.3. Powiadamianie SMS Serwis SMS - pakiet 100 SMS

  miesięcznie za pakiet, opłata pobierana po zakończeniu okresu rozliczeniowego

   

  Okres rozliczeniowy rozumiany jest jako liczba wszystkich kalendarzowych dni miesiąca, w którym pakiet został uruchomiony/odnowiony, rozpoczynający się od dnia uruchomienia/odnowienia pakietu

   12,99 zł
  7.4 Dodatkowe wiadomości SMS po wykorzystaniu pakietu

  za każdą wiadomość SMS

  0,20 zł
  7.5

  W przypadku rezygnacji z pakietu lub zmiany pakietu na inny, przed jego wykorzystaniem w danym okresie rozliczeniowym, opłata za pakiet będzie wyliczona proporcjonalnie do liczby wysłanych SMS.

   

 Pozostałe Operacje i Usługi BankoweWciśnij Enter, żeby rozwinąć
 • L.p. Rodzaj czynności/ usługi Tryb pobierania opłaty/ prowizji Wysokość opłaty/ prowizji
  1. Realizacja dyspozycji dotyczącej blokady środków na koncie z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych przez Posiadacza jednorazowo 50 zł
  2. Wydanie na życzenie Klienta pisma o charakterze prawnym, zaświadczenia, które nie zostało określone w innych punktach Taryfy jednorazowo 50 zł + 23% podatek VAT
  3. Opłata za udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach w bankach oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, uzyskanej przez Bank na wniosek osoby poszukującej rachunków własnych lub osoby, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku lub podmiotu uprawnionego jednorazowo 30 zł
  4. Weryfikacja dokumentów potwierdzających zgodność z prawem dewizowym wpłat na rachunki bankowe w walutach wymienialnych nierezydentów jednorazowo od jednego dokumentu potwierdzającego każdy indywidualny tytuł wpłaty 5 zł
  5. Zastrzeżenie dokumentów lub anulowanie zastrzeżenia dokumentów:    
  a) Klienta Banku
  (Osoba fizyczna, która posiada rachunek/produkt lub jest pełnomocnikiem lub osobą upoważnioną do rachunku/produktu w Banku)
  jednorazowo 15 zł
  b) osoby nie związanej z Bankiem 20 zł
  6. Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc tego tytułu
  Opłatę pobiera się od Posiadacza rachunku 
  jednorazowo od wyegzekwowanej kwoty 0,5% nie mniej niż 30 zł
  7. Usługi nietypowe nie przewidziane w niniejszej Taryfie uzgodnione z Klientem  
  (może istnieć konieczność opodatkowania podatkiem VAT jeśli usługi wykraczają poza zakres czynności związanych z prowadzeniem rachunku lub kredytu – w takim przypadku kwota prowizji/opłaty zostanie podwyższona przez Bank o podatek VAT wyliczony wg aktualnie obowiązującej stawki)              
  jednorazowo wg rzeczywistych kosztów Banku lub według umowy, nie mniej niż 10 zł

   

Pobierz dokumenty

PDF

Taryfa Opłat i Prowizji Bankowych - osoby fizyczne, obowiązująca od 1 czerwca 2020 r. / 1 września 2020 r.

(427.47 KB)
PDF

Taryfa Opłat i Prowizji Bankowych Envelo - osoby fizyczne, obowiązująca od 1 czerwca 2020 r. / 1 września 2020 r.

(241.65 KB)
PDF

Taryfa Opłat i Prowizji Bankowych Envelo - osoby fizyczne, obowiązująca od 1 września 2020 r.

(360.09 KB)
PDF

Taryfa Opłat i Prowizji Bankowych - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, obowiązująca od 1 lipca 2020 r. do 02.08.2020 r.

(689.61 KB)
PDF

Taryfa Opłat i Prowizji Bankowych - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, obowiązująca od 03.08.2020 r.

(190.23 KB)
PDF

Taryfa Opłat i Prowizji Bankowych - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, obowiązująca od 15 grudnia 2019 do 30.06.2020 r.

(683.74 KB)
PDF

Dokument dotyczący opłat - Konto w Porządku Start obowiązujący od 1 czerwca 2020 r.

(2.17 MB)
PDF

Dokument dotyczący opłat - Konto w Porządku obowiązujący od 1 czerwca 2020 r.

(2.17 MB)
PDF

Dokument dotyczący opłat - Konto w Porządku Plus obowiązujący od 1 czerwca 2020 r.

(2.17 MB)
PDF

Dokument dotyczący opłat - Konto Oszczędnościowe obowiązujący od 1 czerwca 2020 r. / 1 września 2020 r.(.pdf)

(1.5 MB)
PDF

Dokument dotyczący opłat - Konto Oszczędnościowe 500+ obowiązujący od 1 czerwca 2020 r. / 1 września 2020 r.

(1.49 MB)
PDF

Dokument dotyczący opłat - EnveloKonto Oszczędnościowe, obowiązujący od 1 września 2020 r.

(1.5 MB)
PDF

Dokument dotyczący opłat - EnveloKonto Oszczędnościowe, obowiązujący od 15 grudnia 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

(531.18 KB)