Zgodnie z art. 3a ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 924/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2560/2001 z późn. zm., Bank Pocztowy S.A. informuje, że oprócz różnic w stosowanych kursach walutowych względem kursów publikowanych przez Europejski Bank Centralny, Bank nie pobiera żadnych prowizji ani opłat za przeliczenie waluty związanych z transakcjami płatniczymi realizowanymi w oparciu o karty płatnicze wydawane przez Bank Pocztowy S.A.

 

Waluty są przeliczane w zależności od typu karty:


Karty Mastercard
- w przypadku transakcji w walucie euro (EUR) stosowany jest kurs sprzedaży euro Banku Pocztowego S.A. wg tabeli,
- w przypadku pozostałych walut przeliczenie na euro wg kursu Mastercard, a następnie przeliczenie na złote wg kursu sprzedaży euro Banku Pocztowego S.A.,

 

Karty Visa
- przeliczanie na złote wg kursu Visa